47.§ Par samaksas atcelšanu Balvu novada Domes deputātam Jānim Trupovniekam

Kategorija: 15.02.2011., Protokols Nr.4
Trešdiena, 23 Februāris 2011
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 23 Februāris 2011 11:40

Izskatot Balvu novada Domes deputāta Jāņa Trupovnieka 2011.gada 11.februāra iesniegumu, kurā deputāts J.Trupovnieks ar 2011.gada 11.februāri atsakās no atlīdzības par deputāta pienākumu pildīšanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 12.punktu, kurš nosaka, ka tikai Dome var noteikt atlīdzību par deputāta pienākumu pildīšanu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 11 (Andris Kazinovskis, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Normunds Dimitrijevs, Līga Kozlovska, Pēteris Ozoliņš, Anita Petrova, Ināra Ņikuļina, Sarmīte Cunska, Raimonds Bombāns, Sandis Puks), PRET- nav, ATTURAS - nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

Atcelt Balvu novada Domes deputātam Jānim Trupovniekam Balvu novada pašvaldības Amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 2.1.1.punktā paredzēto samaksu ar 2011.gada 11.februāri.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei