48.§ Par atlaišanas pabalsta izmaksu Jānim Trupovniekam

Kategorija: 15.02.2011., Protokols Nr.4
Trešdiena, 23 Februāris 2011
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 25 Augusts 2011 09:57

Balvu novada domes 2011.gada 10.februāra sēdē tika pieņemts lēmums „Par Balvu novada Domes priekšsēdētāja Jāņa Trupovnieka atbrīvošanu no amata” (protokols Nr.2, 1.§), saskaņā ar kuru Jānis Trupovnieks no 2011.gada 10.februāra tika atbrīvots no Balvu novada Domes priekšsēdētāja amata. Pamatojoties uz Balvu novada Domes 2010.gada 10.februāra ārkārtas sēdes lēmumu “Par Balvu novada Domes priekšsēdētāja ievēlēšanu” (protokols Nr.3, 1.§), no 2010.gada 10.februāra par Balvu novada Domes priekšsēdētāju tika ievēlēts Andris Kazinovskis.
2010.gada 13.maija LR Saeima pieņēma likumu „Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likumā”, kas noteica, ka Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 15.pants zaudēja savu spēku ar 2010.gada 15.jūniju un ir izslēgts no pašreiz spēkā esošās likuma redakcijas.
Likuma „Par pašvaldībām” 5.panta piektā daļa nosaka, ka „Pašvaldības domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, deputātu, pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību nosaka atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam.”
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 17.panta devītās daļas 4.punkts reglamentē, ka “Atlaišanas pabalstu vienas mēnešalgas apmērā izmaksā pašvaldības domes deputātam, kurš ir atbrīvots no iepriekšējā amata (dienesta, darba) sakarā ar ievēlēšanu algotā amatā domē, pēc tam, kad viņš līdz ar deputāta pilnvaru izbeigšanos ir beidzis pildīt šā amata pienākumus un viņu divu nedēļu laikā nevar nodrošināt ar iepriekšējo vai līdzvērtīgu darbu. Šāds pabalsts izmaksājams arī pašvaldības domes deputātam, ja viņu atbrīvo no amata sakarā ar tādu domes lēmumu, kas nav pamatots ar likumā vai pašvaldības nolikumā noteikto pienākumu, attiecīgās pašvaldības domes lēmumu, tiesas spriedumu nepildīšanu, likumu vai Ministru kabineta noteikumu neievērošanu”.
Izskatot Balvu novada Domes deputāta Jāņa Trupovnieka 2011.gada 15.februāra iesniegumu, kurā deputāts J.Trupovnieks lūdz izmaksāt atlaišanas pabalstu vienas mēnešalgas apmērā, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 5.panta piektā daļu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 17.panta devītās daļas 4.punktu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 11 (Andris Kazinovskis, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Normunds Dimitrijevs, Līga Kozlovska, Pēteris Ozoliņš, Anita Petrova, Ināra Ņikuļina, Sarmīte Cunska, Raimonds Bombāns, Sandis Puks), PRET- nav, ATTURAS - nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Sakarā ar Jāņa Trupovnieka atbrīvošanu no Balvu novada Domes priekšsēdētāja amata, izmaksāt deputātam Jānim Trupovniekam atlaišanas pabalstu 1 (vienas) mēnešalgas apmērā.

2. Uzdot Balvu novada pašvaldības Budžeta plānošanas un grāmatvedības nodaļai līdz 2011.gada 28.februārim izmaksāt Jānim Trupovniekam atlaišanas pabalstu.

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei