49.§ Par dalību Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas izsludinātajā projektu konkursā un līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam „Sports, veselība, grācija – veselīga dzīvesveida popularizēšana”

Kategorija: 15.02.2011., Protokols Nr.4
Trešdiena, 23 Februāris 2011
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 23 Februāris 2011 11:45

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.pantu, kas nosaka pašvaldības autonomās funkcijas, 21.panta pirmās daļas 19. un 27.punktu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 11 (Andris Kazinovskis, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Normunds Dimitrijevs, Līga Kozlovska, Pēteris Ozoliņš, Anita Petrova, Ināra Ņikuļina, Sarmīte Cunska, Raimonds Bombāns, Sandis Puks), PRET- nav, ATTURAS - nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Piedalīties kā vadošajam partnerim Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007. - 2013.gadam izsludinātajā projektu konkursā prioritātē 2.2.„Izglītības, veselības un sociālā sektora attīstības veicināšana” ar projektu „Sports, veselība, grācija - veselīga dzīvesveida popularizēšana” („Sports, health, grace - popularization of healthy lifestyle”).
2. Projekta atbalsta gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu 10% apmērā jeb 48 693,90 EUR no projekta vadošā partnera (Balvu novada pašvaldības) kopējā budžeta – 486 939 EUR.
3. Finansējumu ieplānot Balvu novada pašvaldības 2012.gada budžetā.
4. Nodrošināt regulāru naudas plūsmu projekta realizācijai, ieskaitot 20% priekšfinansējumu līdz gala maksājuma saņemšanai.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei