50.§ Par nosaukuma piešķiršanu Balvu novada pašvaldībai piekrītošajām zemes vienībām

Kategorija: 15.02.2011., Protokols Nr.4
Trešdiena, 23 Februāris 2011
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 25 Augusts 2011 09:57

Pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, LR 2005.gada 1.decembra „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 1.panta 14.daļu, kas nosaka, ka nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 11 (Andris Kazinovskis, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Normunds Dimitrijevs, Līga Kozlovska, Pēteris Ozoliņš, Anita Petrova, Ināra Ņikuļina, Sarmīte Cunska, Raimonds Bombāns, Sandis Puks), PRET- nav, ATTURAS - nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Balvu novada pašvaldībai piekrītošajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 3846 001 0085, 3846 001 0106, 3846 002 0072, 3846 002 0074, 3846 003 0132, 3846 003 0211, 3846 004 0078, 3846 004 0079, 3846 005 0121, 3846 005 0123, 3846 005 0124, 3846 006 0105, 3846 007 0131, 3846 007 0172, 3846 008 0101, piešķirt nosaukumu – „Balvu pagasta ceļi”, Balvu pagasts.

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības Saimnieciskās pārvaldes vadītājam Sandim Pukam.

3.Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei