Latvijas Republikas proklamēšanas 104.gadadiena Balvu novadā

Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Pirmdiena, 21 Novembris 2022
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 29 Novembris 2022 09:46

Balvu novadā atzīmēti valsts svētki 2022

Būt svarīgai un īpašai daļai no Latvijas - ar to Balvu novads var lepoties ne tikai ikdienā, bet arī svētkos. Godinot Latviju 104. dzimšanas dienā, Balvu novada pilsētās un pagastos notika pasākumi, kas ikvienā to apmeklētājā raisīja prieku, pateicību un lepnumu par savu piederību Latvijai. Aicinām ieskatīties Latvijas valstu svētku norisēs Balvu novadā ŠEIT.

18.novembrī, svinot neatkarīgas Latvijas valsts dzimšanas dienu, svinīgā pasākumā Balvu Kultūras un atpūtas centrā tika cildināti novada cilvēki, kas strādājuši ar sevišķu degsmi un devuši nozīmīgu ieguldījumu Balvu novada attīstībā.

Balvu novada domes Atzinības raksti tika pasniegti:

 • Pozitīvo iniciatīvu biedrības “PRO.ini” dibinātājiem INGŪNAI UN AIGARAM ANDERSONIEM par pilsonisko un sabiedrisko aktivitāti, ieguldījumu sporta un izglītības jomas attīstībā Balvu novadā, pozitīvu novada tēla veidošanu un novada vārda popularizēšanu. Biedrība 2002.gada darbojas orientēšanās sporta jomā, kā arī organizē un īsteno dažādus labdarības projektus. Pateicoties Ingūnas un Aigara iniciatīvai un vairāku gadu sadarbībai ar Nīderlandi, novada skolas saņem dāvinājumu  - datortehniku, par ko viņiem ir pateicīgi novada skolu direktori, kā arī par iespēju iepazīt pedagogus un skolēnus no Nīderlandes.
 • Bērzpils pagasta pārvaldes vadītājai BIRUTAI BOGDANEI par pilsonisko un sabiedrisko aktivitāti  un nesavtīgu darbu Bērzpils pagasta labklājības un attīstības veicināšanā. Biruta ir īsta saimniece Bērzpils pagastā, ar savu darbu ir devusi nozīmīgu ieguldījumu Bērzpils pagasta kultūrvides un tūrisma attīstībā, pagasta un novada tēla popularizēšanā. Darbojoties sieviešu biedrībā “Dzērvenīte” kā projektu vadītāja ir realizējusi vairākus projektus. Biruta aktīvi iesaistās arī Bēržu draudzes dzīvē, darbojas Bērzpils Saieta nama audēju pulciņā un gan pie mājas, gan pagasta pārvaldes izveidojusi rožu stādījumus, kas priecē kā bērzpiliešus, tā ciemiņus.
 • Sporta skolotājam JĀNIM DOKĀNAM par audzēkņu izciliem panākumiem svarbumbu celšanā un Balvu novada atpazīstamības veicināšanu. Jānis iesaista savus skolēnus aktīvajā sportā un bieži vien visi kopā piedalās sacensībās Latvijā un pasaulē. Apkopojot pēdējos piecos gados sasniegto – Latvijas čempionātos 10 godalgotas vietas, Eiropas čempionātos – 4 godalgotas vietas, Baltijas čempionātos 5 godalgotas vietas, Latvijas kausa ieguvējs no 2017. – 2020.gadam un Jāņa Āboliņa Starptautiskajā turnīrā 2018. un 2019.gadā 1.vieta. Jānis strādā godprātīgi un nesavtīgi, ar savu piemēru iedrošinot skolēnus lielajam sportam.
 • Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniecei VIJAI GAIDUKAI par pilsonisko un sabiedrisko aktivitāti, ilggadēju profesionālo darbību pašvaldībā un par ģimenes vērtību popularizējošu tradīciju radīšanu, un pašvaldības kultūrvides kopošanu. Vija pašvaldībā strādā 36 gadus, no kuriem 34 saistīti ar dzimtsarakstu nodaļu. Kolēģi Viju raksturo kā klusu, nosvērtu, zinošu un lielisku kolēģi.
 • Rugāju Tautas nama vadītājai, Augustovas Svētās Elizabetes Romas katoļu baznīcas draudzes valdes priekšsēdētājai, Cepurnieku kapsētas vecākajai, maizes cepējai  GUNTAI GRIGĀNEI par pilsonisko un sabiedrisko aktivitāti un ilggadēju, aktīvu un radošu darbu kultūras nozares norisēs un nozīmīgu ieguldījumu kultūrvides attīstībā Rugāju pagastā. Gunta jau 26 gadus ir apzinājusi, uzturējusi, popularizējusi Rugāju un Lazdukalna pagastu, Balvu novada tradicionālo un sakrālo kultūru. Viņa aktīvi rakstījusi un vadījusi dažādus projektus, ar kuriem uzlabota Rugāju Tautas nama materiāli tehniskā bāze, aprīkojums, kolektīviem sagādāti tautas tērpi. Gunta dzied Rugāju jauktajā korī “Vārpa” un tur rūpi par tautas nama astoņiem pašdarbības kolektīviem.
 • Balvu jauktā kora “Mirklis” mākslinieciskajam vadītājam un diriģentam ULDIM KOKARAM par profesionālu radošo darbu un nozīmīgu ieguldījumu Balvu novada kultūrvides veidošanā, pozitīva novada tēla veidošanu un novada vārda popularizēšanu. 2012.gadā Uldis atjauno Balvu novada jaukto kori “Mirklis”, un pateicoties Uldim koris aktīvi koncertē Balvos, Balvu novadā un ārpus tā, kā arī ārzemēs. Koris veidojis muzikālus projektus kopā ar slaveniem komponistiem – Mārtiņu Braunu un Valtu Pūci. Kopā ar Ingus Ulmani un Gulbenes orķestri izveidoja Ziemassvētku programmu. Nozīmīgs notikums Balvos bija  2019.gadā, kad notika koru un pūtēju orķestra svētki “Mirklis Balvos”, kas pulcēja vairāk kā 2000 dalībnieku, un Uldis bija šī koncerta mākslinieciskais vadītājs.
 • VUGD Balvu daļas bijušajam darbiniekam ALEKSEJAM KOVŠOVAM par atbalstu un augstu profesionalitāti ugunsdrošības un Civilās aizsardzības jautājumu risināšanā Balvu novadā. Aleksejs, strādājot inspektora amatā, sniedzis atbalstu ugunsdrošības jautājumos pašvaldības iestāžu vadītājiem , novada uzņēmējiem un iedzīvotājiem. Sadarbojoties ar novada iestādēm, veicis apmācības ugunsdzēsības un glābšanas darbos. Aktīvi darbojās pašvaldības Civilās aizsardzības komisijā un ieguldījis lielu darbu Civilās aizsardzības instrukciju izstrādē, kā arī popularizējis ugunsdzēsēja glābēja profesiju skolēniem, vadot izglītojošas lekcijas un “Atvērto durvju dienas”.
 • Balvu novada iedzīvotājai ILVETAI LOČMELEI par pilsonisko un sabiedrisko aktivitāti un ieguldījumu bez vecāku gādības palikušo bērnu audzināšanā un ģimeniskas vides nodrošināšanā. Ilveta ir trīs bērnu māmiņa, aizbildne diviem bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības, ieguvusi aizbildņa statusu un uzņēmusi audžuģimenē bērnu, kas palicis bez vecāku gādības. Ilveta ir iecelta par aizgādni personai ar ierobežotu rīcībspēju, kuras pienākumus veic ar augstu atbildības sajūtu un bez atalgojuma. Pateicoties Ilvetas rūpēm un gādībai, bērniem ir iespējams augt ģimeniskā vidē, saņemt mīlestību un sapratni, patiesas ģimenes rūpes, iemācīties darba tikumu.
 • Kubulu Kultūras nama darbiniecei DZINTRAI MACULEVIČAI par pilsonisko un sabiedrisko aktivitāti, profesionālu un nesavtīgu darbu Kubulu Kultūras namā. Kubulu kultūras nama ikdiena nebūtu iedomājama bez Dzintras gādīgā pieskāriena. Viņa ne tikai kvalitatīvi un pēc labākās sirdsapziņas veic savus tiešos darba pienākumus, bet arī izrāda iniciatīvu, piedaloties pagasta apkārtnes un telpu svētku noformējumu veidošanā, uztur kārtībā pagasta tautisko deju kolektīvu tērpus, kā arī brīvprātīgi veic sabiedriskos darbus, rūpējoties par pagasta telpās esošo lietoto mantu un apģērbu apmaiņas punktu.
 • Briežuciema pagasta Tautas nama vadītājai ZITAI MEŽALEI par profesionālu, radošu un apzinīgu darbu un nozīmīgu ieguldījumu kultūrvides attīstībā Briežuciema pagastā. Zita ir Briežuciema pagasta kultūras dvēsele un patriote. Ar viņas gādību darbojas dažādi pašdarbības kolektīvi, kurus viņa mudina un atbalsta dalībai arī citviet Latvijā. Viņa organizē izzinošas ekskursijas, iesaistās novadpētniecībā, ir realizējusi vairākus projektus. Ar Zitas līdzdalību Briežuciems ir ieguvis Viedā ciema nosaukumu.
 • Baltinavas pagasta zemnieku saimniecības “Mītkes” īpašniecei VELTAI MĪTKEI par nozīmīgu ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā Balvu novadā. Velta 2000.gadā atgriezās dzimtajās mājās un izveidoja zemnieku saimniecību, kurā visu sāka no “nulles”, bet tagad jau 950 hektāros audzē graudus, rapsi, pupas un zirņus. Veltas saimniekošanas un darbības principi ir būt nemitīgā attīstībā, mācīties un sekot līdzi inovācijām. Velta dzied arī Baltinavas sieviešu vokālajā ansamblī, spēlē volejbolu, ir biedrības “Vaivariņi” biedre, piedalās brīvprātīgajā darbā. Velta ar savu patriotismu spēj veicināt Latgales un visas Latvijas iedzīvotāju pašapziņas celšanos.
 • Balvu Valsts ģimnāzijas direktora vietniecei metodiskajā darbā VALIJAI MULDIŅAI par metodisko atbalstu izglītības procesa organizēšanā pedagoģijā un skolvadības jautājumos un ieguldījumu izglītības kvalitātes sekmēšanai Balvos un novadā. Valija ir ilggadēja Balvu Valsts ģimnāzijas direktora vietniece metodiskajā darbā koordinējot reģionālo metodisko darbu, strādājot par latviešu valodas un literatūras skolotāju, kā arī pildot klases audzinātājas pienākumus. Valija ir organizējusi vairākus profesionālās pilnveides kursus izglītības darbiniekiem arī no kaimiņu novadiem, aktīvi sadarbojas ar skolas bibliotekāri. Valija ir vadījusi Zinātniski pētnieciskos darbus un sadarbību ar Balvu novada un ŗeģiona skolām un Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmiju.
 • P/A “San-Tex” komunālinženierim un Ārējā ūdens vada un kanalizācijas dienesta vadītājam AIVARAM PUGEJAM par profesionālu, atbildīgu un godprātīgu darbu p/a “San-Tex”. Aivars ir ļoti atbildīgs, laipns, taisnīgs un godprātīgs kolēģis, kuram ir profesionāla atbildība un attieksme pret saviem darba pienākumiem. Ir komandas cilvēks, prot sastrādāties ar dažāda līmeņa profesionāļiem un ir prasīgs gan pret sevi, gan pret citiem. Aivara vizītkarte ir labi un kvalitatīvi padarīts darbs.
 • Balvu Mūzikas skolas skolotājam, Balvu jauktā kora “Mirklis” kormeistaram, pūtēju orķestra “Balvi” dalībniekam un koncertmeistaram ĢIRTAM RIPAM par profesionālu radošo darbu un nozīmīgu ieguldījumu Balvu novada kultūrvides veidošanā un novada vārda popularizēšanu. Ģirts devis lielu ieguldījumu novada muzikālās un kultūrvides attīstībā. Viņa veidotie muzikālie noformējumi papildinājuši neskaitāmus dažāda žanra pasākumus, teātra izrādes, arī dejotāji bieži izmanto viņa veidotos deju ierakstus. Viņa mūziķa talantu un izcilās koncertmeistara prasmes novērtē tālu aiz novada robežām.
 • Ģimenes ārstei TATJANAI SLUKINAI par profesionalitāti, ilggadēju, pašaizliedzīgu un nozīmīgu ieguldījumu Balvu novada iedzīvotāju veselības aprūpes nodrošināšanā. Ģimenes ārste medicīnai atdevusi visu savu mūžu, jau 50 darba gadus, rūpējoties par mazo balveniešu veselību, lai izaugtu vesela un gudra jaunā paaudze Balviem un Latvijai. Tatjana ir atsaucīga, saprotoša, ieinteresēta palīdzēt pacientiem ātrāk atveseļoties, vienmēr iedrošina un atbalsta ar gudru padomu. Arī pandēmijas laikā, lai arī konsultācijas bija jāsniedz attālināti, nodrošināja skaidru un uzticamu informāciju par to, kas notiek valstī un Balvu novadā.
 • Rugāju vidusskolas šefpavārei un aizbildnei VALENTĪNAI SPROĢEI par pilsonisko un sabiedrisko aktivitāti un ieguldījumu bez vecāku gādības palikušo bērnu audzināšanā un ģimeniskas vides nodrošināšanā. Valentīna aktīvi iesaistās skolas rīkotajos pasākumos ar skolas saimnieču gatavotiem ēdieniem, bet jau divus gadus popularizē savu arodu piedaloties pasākumā – Lauku kafejnīcu dienas. Valentīna kopā ar kolēģi ir piedalījusies arī konkursā “Novada garša”, kur iegūta 1.vieta. Papildus profesionālajām gaitām Valentīna veic aizbildņa pienākumus diviem bērniem, lai arī ceļš kļūšanai par aizbildni nav bijis viegls.
 • Bērzpils pamatskolas direktorei ILONAI STEPĀNEI par profesionālu darbu skolas vadībā un mērķtiecīgu izglītības procesa organizēšanu, skolas pozitīva tēla veidošanu un popularizēšanu. Ilonas sirds aicinājums ir pedagoga profesija, kurā nostrādāti 34 gadi. Kopš Ilona ir skolas direktore, skolai ir nomainīts jumts, izremontēti un labiekārtoti kabineti, kā arī realizēti projekti Comenius, Erasmus + un citi. Skolā tika akreditēta un realizēta tālmācības programma. Skolas kolektīvs ņem piemēru no direktores un mācās būt par ozoliem, kuri stipri turas savā zemē, skolēniem vērtīgām ozolzīlēm, sevis, savas skolas un Latvijas dēļ.
 • Medņevas tautas nama vadītājai, Medņevas etnogrāfiskā ansambļa, folkloras kopas “Mežābele” vadītājai SKAIDRĪTEI ŠAICĀNEI par ilggadēju, aktīvu un radošu darbu kultūras nozares norisēs, kultūras vērtību un prasmju saglabāšanu un nodošanu nākamajām paaudzēm, un nozīmīgu ieguldījumu kultūrvides attīstībā Medņevas pagastā. Kopjot, popularizējot tautas nemateriālo kultūras mantojumu, ir ieguldīts nopietns, daudzu gadu darbs. Skaidrītes lolojums ir tautas muzikantu saiets “Ermoņiku skaņas”, kas šogad norisinājās jau 17.to reizi. Visprecīzākais vārds, kas rakstro Skaidrīti,  ir saimniece. Saimniece Medņevas tautas namā, savā ģimenē, bioloģiskajā piemājas saimniecībā.
 • Balvu novada pašvaldības administrācijas Attīstītības plānošanas nodaļas projektu vadītājai un uzņēmējai SANTAI ŠMITEI par nozīmīgu ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā Balvu novadā un novada attīstībā, vadot lokāla, valstiska un starptautiska līmeņa projektus un popularizējot Viļakas pilsētas un novada vārdu. Santa paralēli  projektu rakstīšanai un realizēšanai pašvaldībā, ir uzņēmēja, kura sāka ar burbuļtelti, ko pazīstam kā Million star hotel, piesaistīdama ļoti daudz tūristu bijušajam Viļakas novadam, tagad Balvu novadam. Bet viņa neapstājas, turpina īstenot vairākas biznesa idejas “Ezertūrē”, vietā, kas ļauj vietējiem iedzīvotājiem, Viļakas pilsētas ciemiņiem, tūristiem iepazīt mūsu novadu, piedāvājot izbaudīt aktīvo dzīvesveidu uz ūdens un zemes.
 • Vācu valodas skolotājai un nemateriālā kultūras mantojuma pētniecei un praktizētājai EVITAI ZAREMBAI – KRĪGEREI par aktīvu un radošu darbu kultūras nozares norisēs, ieguldījumu Ziemeļlatgales nemateriālā kultūras mantojumu vērtību un prasmju saglabāšanā un apkopošanā. Evita ikdienā interesējas par vēsturi, folkloru, etnogrāfiju, rokdarbiem, mūziku un mākslu. Viņa vāc folkloru, dzīvesstāstus, fotogrāfijas, kultūrvēsturiskus nostāstus, dzied folkloras kopā “Atzele”, spēlē cītaru, kolekcionē lelles dažādu tautu tradicionālajos tērpos, šobrīd to ir vairāk nekā 800, kā arī pavisam nesen izdevusi grāmatu “Pa dziesmas pēdām Ziemeļlatgalē”.
 • SIA “Balvu Vaduguns” žurnālistei INGRĪDAI ZINKOVSKAI par ilggadēju un profesionālu darbu aktuālu jautājumu atspoguļošanā Ziemeļlatgales laikrakstā “Vaduguns”; Šī gada 7.martā apritēja pusgadsimts kā žurnāliste strādā laikrakstā “Vaduguns”. Viņa uzskata, ka viņas mīļākā tēma ir raksti par Baltinavas cilvēkiem, kaut gan 50 gados sabiedrību ir informējusi it visās nozarēs, tostarp veidojot “Trīspadsmito” lapu par  drošības struktūrām, arī par tiesu darbu.
 • Balvu novada pašvaldības administrācijas Attīstītības plānošanas nodaļas projektu vadītājai VINETAI ZELTKALNEI par nesavtīgu ieguldījumu novada attīstībā, vadot lokāla, valstiska un starptautiska līmeņa projektus. Kopš 2005.gada, kad Vineta uzsāka darbu pašvaldībā, ir realizēti vairāk nekā 100 projekti, tajā skaitā arī nevalstiskajām organizācijām un draudzēm. Paralēli tam raksta par dažādiem kultūras pasākumiem, bet visvairāk patīk rakstīt par reliģiskām tēmām, pasākumiem un notikumiem baznīcās, kā arī rakstīt portretintervijas. Vinetas raksti publicēti vairākos izdevumos: “Katoļu dzeivē”, “Katoļu baznīcas vēstnesī”, laikrakstos “Vaduguns” un “Vietējā”, “Viļakas Novada Ziņās” un “Balvu Novada Ziņās”.

Balvu novada domes Pateicības raksti tika pasniegti:

 • Baltinavas pagasta iedzīvotājai INĀRAI DAUKSTEI par ilggadēju, profesionālu darbu Baltinavas pagasta vides un teritorijas labiekārtošanā, tādejādi veicinot pozitīvu Balvu novada tēlu un novada vārda popularizēšanu. 2002.gadā Ināra uzsāka darba gaitas Baltinavas pagasta padomē kā daiļdārzniece un jau 20 gadus ieguldītais darbs teritorijas apzaļumošanā priecē ne tikai baltinaviešus, bet arī tūristus. Sakopta, tīra gaumīga vide ar ziedošām puķudobēm ir Baltinavas vizītkarte.
 • P/A “San-Tex” ārējā ūdensvada un kanalizācijas dienesta darbiniekam DAINIM GRIGORJEVAM par profesionālu, atbildīgu un godprātīgu darbu p/a “San-Tex”. Dainis ir ārējā ūdensvada un kanalizācijas dienesta “motoriņš un sirds”. Neatsaka palīdzību un dot vērtīgus padomus. Nesavtīgi pilda savus pienākumus ne tikai darba laikā, bet arī pēc darba, brīvdienās un svētku dienās.
 • Ziedu darbnīcas Nr.8. vadītājai IRINAI KARUZINAI par ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā Balvu novadā un iesaistīšanos novada sabiedriskajā dzīvē. Irina ir ziedu veikala īpašniece, daudzkārt vadījusi floristikas kursus bezdarbniekiem, ar saviem darbiem piedalījusies dažādos novada un pilsētas pasākumos, strādājusi projektos un organizēju meistarklases, palīdz pareizticīgo baznīcas izrotāšanā svētkiem un svētku dievkalpojumiem, kā arī nodarbojas ar ziedu stādījumu veidošanu baznīcas teritorijā.
 • Bērzpils pagasta pārvaldes saimniecības pārzinim MĀRIM LAZDIŅAM par profesionālu darbu Bērzpils pagasta vides un teritorijas labiekārtošanā, tādejādi veicinot pozitīvu Balvu novada tēlu un novada vārda popularizēšanu. Māris prot darīt visus darbus un dara to ar glanci. Īsts savas dzimtās puses un pagasta patriots. Māris ir idejas autors atpūtas vietas izveidei pie Ičas upes, pats piedalījies koka galdu un solu izgatavošanā, lieliskas zivju zupas un spēka biezputras pagatavošanas meistars uz ugunskura ekskursantiem, kuri Bērzpils pagastu apciemo no visas Latvijas.
 • Kubulu pagasta pārvaldes darbiniecei TATJANAI SADOVŅIKOVAI par profesionālu  un nesavtīgu darbu Kubulu pagasta pārvaldē. Tatjana apzinīgi un kvalitatīvi, ar lielu atbildību veic uzticētos darba pienākumus. Uztur kārtībā pagasta centra apstādījumus, puķudobes, trotuārus, piemiņas vietu politiski represētajām personām. Brīvprātīgi uztur kārtībā arī pieturvietu Kubulos.
 • Rugāju pagasta iedzīvotājai BIRUTAI SAULĪTEI par pilsonisko un sabiedrisko aktivitāti un profesionālu  un nesavtīgu darbu Rugāju pagastā. Viņa ir sirds cilvēks, ar patiesu mīlestību pret savu pagastu un valsti. Ļoti interesē pagasta vēsture un ir liela zināšanu bagāža, ko savos stāstos un pierakstos nodod jaunākajām paaudzēm. Vairāk kā 20 darba gadus nostrādājusi Rugāju tautas namā, kur papildus tiešajiem darba pienākumiem  pielika palīdzīgu roku arī kultūras norišu sagatavošanā vai sienot dzeltenos siera rituļus, cepot kādu kulinārijas gardumu māksliniekiem, ciemiņiem vai apmeklētājiem, neprasot par to samaksu.
 • Rugāju pagasta pārvaldes darbiniecei NELLIJAI STĒRNIECEI par ilggadēju, godprātīgu un profesionālu darbu Rugāju pagasta pārvaldē. Nellija ilgus gadus strādājusi Rugāju pagasta un ciema padomēs, pildījusi arī dzimtsarakstu nodaļas pienākumus, organizējot un vadot kāzu ceremonijas, bērnības svētkus, sudraba kāzu un zelta kāzu jubilejas un citus pasākumus. Ilgus gadus veltījusi savu laiku un darbu, lai nodrošinātu pašvaldības pakalpojumu pieejamību, arī pašlaik nodrošinot iedzīvotājiem Rugāju veļas mājas pakalpojumu saņemšanu.
 • Balvu Novada muzeja ekspozīciju un izstāžu kuratorei DACEI TEILĀNEI par ilggadēju ieguldījumu dzimtā novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un novada vārda popularizēšanā. Daces interese par fotogrāfiju un mīlestība uz savu pilsētu kļuvusi par daļu no profesijas. Caur viņas fotoobjektīvu iemūžinātas daudzas pilsētas un novada dzīves norises. Jau 25 darba gadus Dace ir izstāžu un ekspozīciju dizaina izstrādāja un realizētāja Balvu Novada muzejā. Daudzi mākslinieki ļoti augstu ir novērtējuši viņas spējas prasmīgi iekārtot izstādes.
 • Medņevas pagasta tehniskajam strādniekam JĀNIM VANCĀNAM par ilggadēju, godprātīgu un profesionālu darbu Medņevas pagasta pārvaldē. Jānis ilgus gadus strādājis Medņevas pagastā. Atbildīgi veicis dažādus tehnikas remonta darbus, strādājis labiekārtošanas darbus – teritorijas appļaušanu, sniega tīrīšanu, ceļu greiderēšanu, kā arī veicis Viduču pamatskolas skolēnu pārvadājumus. Jānis vienmēr bijis atsaucīgs, izpalīdzīgs un pretimnākošs dažādu problēmu risināšanā.
 • Bijušajai Rugāju novada pašvaldības darbiniecei VALENTĪNAI VOITEI par ilggadēju, godprātīgu un profesionālu darbu pašvaldībā. Valentīna vairāk kā 40 gadus sevi veltījusi grāmatvedības profesijai, rūpējoties par Lazdukalna pagasta, Rugāju novada un arī Balvu novada pašvaldības grāmatvedību. Pašlaik pelnītā atpūtā un lolo 3 mazbērnus un 2 mazmazbērnus.
 • Balvu novada romu mediatorei un romu biedrības “Māro” dalībniecei RASMAI ZAHARENKO par nesavtīgu darbu, pildot romu mediatora pienākumus, un Viļakas pilsētas un Balvu novada vārda popularizēšanu. Kad 2017.gadā Kultūras ministrija uzsāka realizēt projektu “Latvijas romu platforma II: dialogs, līdzdalība un savstarpēja mācīšanās”, par romu mediatori tika iecelta Rasma. Viņa ir cilvēks, kas palīdz risināt problēmas saviem tautiešiem – romiem. Tā ir sadarbība ar valsts un pašvaldības iestādēm un to speciālistiem. Rasma dzied arī ansamblī “Brīvais vējš” un ar biedrības palīdzību realizējusi vairākus projektus bijušajā Viļakas novadā.
 • Rugāju vidusskolas darbiniecei JANĪNAI ZUŠAI par profesionālu, atbildīgu un godprātīgu darbu Rugāju vidusskolā. Janīna darbu vienmēr veic ar smaidu, nomierina katru skolēnu un darbinieku, darbojas kā skolas “neformālais psihologs” un medicīnas māsa, veidojot skolas vidi gan fiziski, gan emocionāli drošu. Janīna ir arī tā, kura klusi un mierīgi, bet noteikti, sapulcina skolas darbiniekus un dodas sakopt novada un skolas teritoriju.
 • SIA “TAKO SD” valdes priekšsēdētājam, uzņēmējam TĀLIM KORLAŠAM par iniciatīvu un ieguldījumu novada vēsturiskā mantojuma saglabāšanā, vides labiekārtošanā un pozitīva novada tēla veidošanā. Tāļa vadītais uzņēmums veiksmīgi realizējis vairākus pašvaldības projektus vides labiekārtošanā un pieminekļu uzstādīšanā. Tālis, sadzirdējis iedzīvotāju ierosmi par Lāčplēša kara ordeņa kavaliera Jāņa Bukāta kapavietas sakārtošanas nepieciešamību, par saviem līdzekļiem uzstādīja kapa apmales un pieminekli Priedaines kapos. Ar Tāļa gādību veikti arī uzlabojumi pilsētvidē, uzstādītas puķu kastes, soliņi, pie pirmsskolas izglītības iestādes uzstādīti divi mēbeļu komplekti. TĀLIM KORLAŠAM tika pasniegts arī Latvijas Republikas Finanšu ministrijas Pateicība par būtisku ieguldījumu Latvijas valsts izaugsmē un tautsaimniecības attīstībā.
 • Balvu Mūzikas skolas profesionālās un interešu izglītības skolotājai LINDAI VĪTOLAI par profesionālo darbību, pozitīvu novada tēla veidošanu un novada vārda popularizēšanu, un audzēkņu augstiem sasniegumiem konkursos. Jaunās paaudzes izglītošana mūzikā ir Lindas sirdslieta un neatņemama dzīves sastāvdaļa. Linda vienmēr ir izcēlusies ar savām darba spējām, sīkto raksturu un neatlaidību, ir ļoti profesionāla un ar augstu atbildības sajūtu. Prasīga un reizē arī sirsnīga skolotāja, kuras vadītie kori, ansambļi un audzēkņi iegūst augstus novērtējumus konkursos un skatēs novadā un valstī. Lindas Vītolas vadītais Balvu Mūzikas skolas vokālais ansamblis, koris un audzēkņi sniedz koncertus Balvu novada pasākumos un draudzēs. Arī Covid-19 laikā, kad pastāvēja dažādi ierobežojumi, darbs ar audzēkņiem turpinājās, ierakstot video piedalījās gan konkursos, gan veidoja svētku sveicienus.
 • Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbiniekam JURIJAM ČEREVINAM par ilggadēju un profesionālu darbu Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā un pašaizliedzīgo un nesavtīgo ikdienas darbu vīrusa COVID-19 uzliesmojuma laikā. Dzimis, audzis un strādā Balvos. Kopš 1992.gada Jurijs strādā par Neatliekamās palīdzības auto vadītāju, vēlāk Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā. Covid-19 pandēmijas laikā, riskējot ar savu veselību, neatlaidīgi veica savus darba pienākumus.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei