Apstiprina sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas un pieņem citus lēmumus

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 24 Novembris 2022
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 24 Novembris 2022 13:55

novembris 202224.novembrī notika kārtējā Balvu novada domes sēde. Deputāti darba kārtībā izskatīja 63 jautājumus.

Apstiprināja nolikumu

Apstiprināja Balvu novada Sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzībā nolikumu. Balvu novada Sadarbības grupa bērnu tiesību aizsardzības jautājumos izveidota, lai īstenotu bērnu tiesību aizsardzības principu ievērošanu Balvu novada administratīvajā teritorijā. Šī grupa savā darbībā ievēro likumu “Par pašvaldībām”, Bērnu tiesību aizsardzības likumu, Ministru kabineta 2017.gada 12.septembra noteikumus Nr.545 “Noteikumi par institūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā” un citus Latvijas Republikas spēkā esošos tiesību aktus bērnu tiesību aizsardzībā. Darbojas saskaņā ar Sadarbības grupas nolikumu, kuru apstiprina Balvu novada dome. Sadarbības grupa ir koordinējoša un konsultatīva koleģiāla institūcija, tās lēmumiem ir ieteikuma raksturs.

Sadarbības grupas mērķis ir īstenot un pilnveidot valstī noteikto bērnu tiesību aizsardzības politiku pašvaldības administratīvajā teritorijā sadarbībā ar Balvu novada Bāriņtiesu, kura īsteno bērnu tiesību aizsardzību Balvu novada administratīvajā teritorijā atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likuma 66.pantam, kā bērnu tiesību aizsardzības institūcija.

Pieņēma saistošos noteikumus

  • 39/2022 "Par Balvu novada simboliku” un paskaidrojuma rakstu. Saistošie noteikumi noteiks Balvu novada simboliku, tās aprakstu, izgatavošanas un izmantošanas kārtību.
  • 40/2022 „Par atļaujas vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Balvu novadā izsniegšanas kārtību” un paskaidrojuma rakstu. Saistošie noteikumi noteiks kārtību, kādā mazajai alkoholisko dzērienu darītavai Balvu novada pašvaldībā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu, kuru sastāvā esošais spirts ir tikai raudzētas izcelsmes, vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai no savā īpašumā vai valdījumā Latvijas teritorijā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem.

Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīs Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM). Pēc atzinuma saņemšanas no VARAM publicēs Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, mājas lapā www.balvi.lv, ja VARAM atzinumā nav izteikti iebildumi par saistošo noteikumu tiesiskumu vai atzinumu pašvaldība no VARAM mēneša laikā nav saņēmusi. Saistošie noteikumi stāsies spēkā 2023.gada 1.janvārī, bet ne ātrāk, kā nākošajā dienā pēc to publicēšanas Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Apstiprināja Viļakas muzeja attīstības stratēģiju

Apstiprināja Viļakas muzeja attīstības stratēģiju 2022.-2026.gadam. Viļakas muzeja vidējā termiņa darba stratēģija 2022.-2026.gadam izstrādāta pamatojoties uz Muzeju likumu, MK Noteikumiem par Nacionālo muzeju krājumu un Viļakas  muzeja nolikumu. Stratēģija ir plānošanas dokuments ar kura palīdzību muzejs attīsta savas pētnieciskās, krājuma saglabāšanas, komunikācijas un pieejamības iespējas. Muzejs atbilstoši misijai veic Viļakas pilsētas apkārtnes vēstures pētniecību, arī pēc teritoriālās reformas Viļakas muzejs Balvu novada pagastu- Žīguru, Kupravas, Vecumu, Medņevas, Šķilbēnu, Susāju pagastu pētniecību. Muzeja pētniecības centrā Viļakas pilsētas vēsture no viduslaikiem līdz mūsdienām.

Nodibināja reālservitūtus – ceļa servitūtus Balvu novada pašvaldībai piederošajos nekustamajos īpašumos

  • Balvu novada pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā “Doņikovas lauki” Tilžas pagastā par labu nekustamajam īpašumam „Puriņi”, Tilžas pagasts, Balvu novads, piešķirot tiesību uz braucamo ceļu 330 m garā posmā ne mazāk kā 4,5 m platumā, saskaņā ar servitūta shēmu.
  • Balvu novada pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā “Krastmala” Vectilžas pagastā par labu nekustamajam īpašumam „Upenieki”, Vectilžas pagasts, Balvu novads, piešķirot tiesību uz braucamo ceļu 90 m garā posmā 6,0 m platumā, saskaņā ar servitūta shēmu.
  • Balvu novada pašvaldībai piekritīgajā nekustamajā īpašumā “Krustceles” Bērzkalnes pagastā par labu nekustamajam īpašumam „Jēkabi”, Bērzkalnes pagasts, Balvu novads, piešķirot tiesību uz braucamo ceļu 80 m garā posmā ne mazāk kā 4,5 m platumā, saskaņā ar servitūta shēmu.

Slēgs ceļa servitūta līgumus ar fiziskām personām par reālservitūta – ceļa servitūta nodibināšanu.

Veica grozījumus Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļas nolikumā

Deputāti izdarīja  grozījumus Balvu novada domes 2021.gada 22.jūlija lēmumā (protokols Nr.5, 46.§) apstiprinātajā  Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļas nolikumā:

  • aizstāja nolikuma tekstā vārdu “vietnieki” ar vārdu “vietnieks” attiecīgā locījumā;
  • izteica 2.2.15. apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.2.15. pēc nepieciešamības organizēt apmeklētāju pieņemšanu Balvu novada Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra pakalpojumu sniegšanas vietās;”;

  • svītroja 4.5.punktā vārdu “divi”.

Pieņēma dāvinājumu

Nolēma pieņemt kā dāvinājumu no fiziskas personas piederošo nekustamo īpašumu “Zaļbirzes”, kas sastāv no vienas zemes vienības 0,2155 ha platībā, kadastrālā vērtība 97,00 euro Kupravas pagastā, Balvu novadā. Īpašums reģistrēts Rēzeknes tiesas Kupravas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.20. Uzdeva Nekustamā īpašuma nodaļai sagatavot dāvinājuma līgumu ar fizisku personu  un pēc dāvinājuma līguma noslēgšanas reģistrēt minēto nekustamo īpašumu Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

Atsavinās atklātā mutiskā izsolē Balvu novada pašvaldības kustamās mantas

Nolēma atsavināt atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Balvu novada pašvaldības kustamās mantas ar sākumcenu:

  • ūdenssildāmais apkures katls KVS, rūpnīcas Nr.215-2016. Sākumcena 12 000 euro.
  • Elektriskais vārkatls-33,84 euro, nerūsējošā tērauda galds ar iebūvēto dubulto izlietni, plauktu un maliņu-255,36 euro, gaisa nosūcējs ar motoru GIGA- 84,24 euro, maizes griešanas mašīna LOZAMET 150-50,40 euro, trauku mazgāšanas mašīna GIGA- 157,44 euro, gaisa nosūcējs ar motoru GIGA- 127,36 euro, divi boileri – katram sākumcena 16,56 euro, caurplūdes ūdens sildītājs-16,56 euro  kondicionieris-172,80 euro.

Apstiprināja minēto kustamo mantu atkārtotas izsoles noteikumus un  Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai uzdeva organizēt izsoles.

Apstiprināja Balvu novada pašvaldības noteikumus

Deputāti apstiprināja Balvu novada pašvaldības darbinieku individuālās mēnešalgas noteikšanas noteikumus.

Balvu novada pašvaldības darbinieku individuālās mēnešalgas noteikšanas noteikumi noteiks Balvu novada pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku individuālās mēnešalgas noteikšanas kārtību un kritērijus. Šie noteikumi neattieksies uz pedagoģiskajiem darbiniekiem, kuru darba samaksa tiek noteikta atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

Iestādes darbinieku individuālās mēnešalgas apmēru noteiks Iestādes vadītājs ar rīkojumu. Balvu novada Administrācijas darbinieku individuālās mēnešalgas apmēru noteiks Balvu novada pašvaldības izpilddirektors ar rīkojumu. Individuālās mēnešalgas tiks noteiktas attiecīgās iestādes atalgojuma fonda ietvaros, kas ir apstiprināts ar Balvu novada domes lēmumu. Izpilddirektora un izpilddirektora vietnieku individuālo mēnešalgu noteiks dome ar lēmumu, pamatojoties uz domes priekšsēdētāja veikto izvērtējumu.

Piešķīra ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu

Nolēma piešķirt Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniecei Sandrai Kapteinei ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu – vienu kalendāro nedēļu no 2022.gada 28.novembra līdz 2022.gada 4.decembrim (ieskaitot).

Apstiprināja Balvu novada pašvaldības iestāžu vadītāju pienākumu pildīšanu to prombūtnes laikā

Apstiprināja par Balvu sākumskolas direktora pienākumu izpildītāju tā prombūtnes laikā - direktora vietnieci Gunitu Pugeju; direktora vietnieci Ingu Duļbinsku – G.Pugejas prombūtnes laikā; direktora vietnieci Anitu Langovsku -  G.Pugejas un I.Duļbinskas prombūtnes laikā. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Balvu novada domes 2022.gada 24.februāra lēmuma “Par Balvu novada pašvaldības iestāžu vadītāju pienākumu pildīšanu to prombūtnes laikā” (protokols Nr.6, 28.§) 1.40. punkts.

 

Apstiprināja sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas

Apstiprināja maksu 25,18 euro bez PVN par kubikmetru par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, kas veidota no maksas par atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam 11,99 euro  un Sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā „Kaudzītes” 13,19 euro (tai skaitā dabas resursu nodoklis) par vienu kubikmetru Baltinavas, Kupravas, Lazdukalna, Medņevas, Rugāju, Susāju, Šķilbēnu, Vecumu, Žīguru pagastā un Viļakas pilsētā.

Balvu pilsētā veiks saskaņošanu zemes vienībās par dziļurbuma izveidi

Uzdeva Tehniskajai nodaļai veikt ūdensapgādes urbuma vietas saskaņošanu zemes vienībās ar kadastra Nr.38010010334 vai kadastra Nr.38010010459, organizēt tehniskās specifikācijas sagatavošanu urbuma projektēšanai, izveidei un būvuzraudzībai un Iepirkumu nodaļai organizēt iepirkuma procedūru urbuma projektēšanai, izbūvei un būvuzraudzībai.

 

Ar Balvu novada domes sēdes lēmumiem var iepazīties www.balvi.lv sadaļā  Pašvaldība/Domes sēdes.  Audio ierakstu formāts – www.balvi.lv sadaļā Pašvaldība/Domes sēdes/Domes sēžu audio ieraksti.

Informācija: Terēzija Babāne

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei