Ņems ilgtermiņa aizņēmumu projekta “Balvu muižas apbūves kompleksa pārbūve 2.kārta” īstenošanai

Категория: Aktualitātes
01.12.2022
Обновлено: 01.12.2022, 14:22

arkartas domes sede1.decembrī notika Balvu novada domes ārkārtas sēde. Deputāti darba kārtībā izskatīja vienu jautājumu.

Ņems ilgtermiņa aizņēmumu uz 20 gadiem

Nolēma ņemt ilgtermiņa aizņēmumu 2022.gadā līdz  1 000 000  euro uz 20 gadiem no Valsts kases ar noteikto gada procentu likmi aizņēmumam prioritārā investīciju projekta “Balvu muižas apbūves kompleksa pārbūve 2.kārta” īstenošanai. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu veiks no 2023.gada marta. Aizņēmumu atmaksu garantēs ar Balvu novada pašvaldības budžetu.

Uzdeva Finanšu plānošanas un centralizētās grāmatvedības nodaļai iesniegt pieteikumu atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 10.decembra noteikumiem Nr.590 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, izmantojot Valsts kases nodrošinātos e-pakalpojumus.

Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušus Balvu novada domes 2022.gada 12.septembra lēmumu “Par aizņēmumu prioritārā investīciju projekta “Balvu muižas apbūves kompleksa pārbūve 2.kārta” īstenošanai” (protokols Nr.18,1.§) un 2022.gada 22.septembra lēmumu “Par aizņēmumu prioritārā investīciju projekta “Kubulu ciema ielu pārbūve” īstenošanai” (protokols Nr.19,22.§).

Ar Balvu novada domes sēdes lēmumiem var iepazīties www.balvi.lv sadaļā  Pašvaldība/Domes sēdes.  Audio ierakstu formāts – www.balvi.lv sadaļā Pašvaldība/Domes sēdes/Domes sēžu audio ieraksti.

Informācija: Terēzija Babāne