Atzīmējot Starptautisko dienu cilvēkiem ar invaliditāti, tiekas Balvu novada iedzīvotāji ar īpašām vajadzībām

Категория: Aktualitātes
02.12.2022
Обновлено: 02.12.2022, 16:52

Atzīmējot Starptautisko dienu cilvēkiem ar invaliditāti, tiekas Balvu novada iedzīvotāji ar īpašām vajadzībām

2.decembrī, atzīmējot Starptautiskās dienas cilvēkiem ar invaliditāti 30.gada dienu, Balvu novada pašvaldība uz tikšanos aicināja Balvu novada iedzīvotājus ar īpašām vajadzībām.

Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs šajā tikšanās reizē, uzrunājot klātesošos, runāja par vides pieejamību Balvu novadā, par telpām, un vietu, kur satikties Balvu Teritoriālās invalīdu biedrības biedriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Kopā ar pašvaldību vēl daudz darāmā un lieli plāni jāīsteno, par kuriem jāsapņo un kopīgi jādarbojas, lai tie kļūtu par īstenību. Tā kā biedrība sapņo par savu māju, tad, kā simbolisku vēstījumu un vēlējumu, lai tāda taptu, domes priekšsēdētājs biedrības vadītājai Marijai Duļbinskai uzdāvināja metālkalēja Igora Trešutina darināto metāla durvju rokturi, sakot: “Rokturis ir, tātad būs arī māja!”

Balvu Teritoriālā invalīdu biedrība šajā tikšanās reizē pateicās saviem atbalstītājiem, dāvinot biedrības čaklo rokdarbnieču īpaši veidoto dāvanu un biedrības puķu audzētājas īpaši šim notikumam izaudzētās puķes, dāvinot tās Balvu novada pašvaldībai, Balvu evaņģēliski luteriskās baznīcas prāvestam Mārtiņam Vaickovskim, Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Balvu filiāles vadītājai Sandrai Kindzulei un nodarbinātības organizatorei - projektā "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem" -  Intai Komarovskai, Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas direktorei Birutai Vizulei un visiem šīs skolas darbiniekiem, kuri ir iesaistīti biedrības rīkotajos pasākumos un aktivitātēs, un pedagogiem Ilutai Balulei, kura jau daudzus gadus vada sporta aktivitātes cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, Skaidrīte Veinai, kura māca gaumīgi noformēt rokdarbus un piedalās bērnu nometņu organizēšanā, Dzintaram Putniņam, kurš brauc līdzi ekskursijās un pieredzes apmaiņas braucienos, līdzi ņemot bagātu stāstu krājumu par šīm vietām, Anitai Šmitei un Elitai Gailei, kuras palīdzēja sagatavoties šīs dienas priekšnesumam – modes skatei, Arnim Voikam, kurš atbalsta, organizējot sacensības.

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Balvu filiāles vadītāja Sandra Kindzule pateicās par ielūgumu uz šo tikšanās reizi, pastāstot, ka NVA ir organizācija, kas savā ikdienas darbā fokusējas arī uz mērķa grupu – cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Piemēram, šajā gadā NVA sadarbībā ar biedrībām ir izveidojusi 17 subsidētās darba vietas novadā, un, pateicoties aktīviem darba devējiem un NVA kolektīva darbinieku aktīvai darba devēju uzrunāšanai, 2022.gadā ir izveidota valsts subsidēta 31 patstāvīga darba vieta, kur valsts, domājot par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, sedz pilnā apmērā darba algu un sociālo nodokli.

Sveicienus šajā dienā Balvu Teritoriālā invalīdu biedrība saņēma arī no Balvu novada "Pansionāta “Balvi”" iemītniekiem, kaimiņu novadu biedrībām, kas apvieno cilvēkus ar īpašām vajadzībām – Gulbenes un Alūksnes, ar kuriem ir izveidojusies ilgstoša sadarbība, kā arī burvīgu muzikālo priekšniesumu sniedza Medņevas Tautas nama sieviešu vokālais ansamblis "Melodija" (vadītāja Inta Raginska).

Uzziņai: Apvienoto Nāciju Organizācijas Speciālās plenārsēdes laikā 1992. gada oktobrī tika pieņemta rezolūcija, kas pasludināja katra gada 3. decembri par Starptautisko personu ar invaliditāti dienu, lai veicinātu cilvēktiesību ievērošanu un cilvēku ar invaliditāti iekļaušanos sabiedrībā.

FOTO

Teksts un foto: Iluta Jaunžeikare