2.§ Par L.B. ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā un sociālā pakalpojuma apmaksu

Kategorija: 24.02.2011., Protokols Nr.5
Otrdiena, 01 Marts 2011
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 22 Augusts 2014 14:22

Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 4.panta 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldība sociālos pakalpojumus nodrošina klienta dzīvesvietā vai iespējami tuvu tai, un tikai tad, ja šāds pakalpojumu apjoms nav pietiekams, tiek nodrošināta sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija ilgstošas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, 9.panta 1.punktu, kas nosaka, ka pašvaldībai, kuras teritorijā persona reģistrējusi savu pamatdzīvesvietu, ir pienākums nodrošināt personai iespēju saņemt tās vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību, 8.panta 1.punktu, kas nosaka, ka klienta vai viņa apgādnieka pienākums ir samaksāt par saņemtajiem sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem, Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, Tautsaimniecības un vides komitejas un Finanšu komitejas apvienotās sēdes 2011.gada 24.februāra atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 13 (Ivans Baranovs, Sarmīte Cunska, Pēteris Kalniņš, Raimonds Bombāns, Normunds Dimitrijevs, Andris Kazinovskis, Aivars Kindzuls, Ināra Ņikuļina, Svetlana Pavlovska, Anita Petrova, Sandis Puks, Egons Salmanis, Jānis Trupovnieks), PRET- nav, ATTURAS - nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1.Ievietot L.B., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta ***, ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā – Balvu novada pašvaldības „Pansionātā ”Balvi””.

2.Noteikt, ka uzturēšanas izmaksas, līdz brīdim, kamēr L.B. uzturas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā – Pansionātā ,,Balvi’’ Ls 46,51 mēnesī segs P.B., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta ***, no personīgajiem līdzekļiem.

3.Slēgt trīspusēju līgumu starp klienti L.B., P.B., „Pansionātu „Balvi”” par uzturēšanās izdevumu apmaksu.

Pielikums: Lēmums (administratīvais akts) uz 2 lapām.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei