3.§ Par zemes gabala Alejas ielā 2, Balvos zemes nomas līguma noslēgšanu

Kategorija: 24.02.2011., Protokols Nr.5
Otrdiena, 01 Marts 2011
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 23 Augusts 2011 15:04

Pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma "Par pašvaldībām" 14.panta otro punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības un 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, Tautsaimniecības un vides komitejas un Finanšu komitejas apvienotās sēdes 2011.gada 24.februāra atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 13 (Ivans Baranovs, Sarmīte Cunska, Pēteris Kalniņš, Raimonds Bombāns, Normunds Dimitrijevs, Andris Kazinovskis, Aivars Kindzuls, Ināra Ņikuļina, Svetlana Pavlovska, Anita Petrova, Sandis Puks, Egons Salmanis, Jānis Trupovnieks), PRET- nav, ATTURAS - nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1.Noslēgt zemes nomas līgumu uz vienu gadu ar J.B., personas kods ***, par J.B. piederoša zemes īpašuma ½ domājamas daļas Alejas ielā 2, Balvos, kadastra numurs 3801 003 0541 2977m2 (divi tūkstoši deviņi simti septiņdesmit septiņi kvadrātmetri), nomu.

2.Maksāt J.B. nomas maksu gadā 5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, kas uz 2011.gada 1.janvāri sastāda LVL 206,30 (divi simti seši lati un 30 santīmi), zemes kadastrālā vērtība LVL 4126,00 (četri tūkstoši viens simts divdesmit seši lati).

3.Uzdot Balvu Sporta skolai noslēgt lēmuma 1.punktā minēto zemes nomas līgumu.

4.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības Saimnieciskās pārvaldes vadītājam Sandim Pukam.

5. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601).

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei