6.§ Par Balvu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.8/2011 „Par Balvu novada pašvaldības 2011.gada budžetu” pieņemšanu

Kategorija: 24.02.2011., Protokols Nr.5
Otrdiena, 01 Marts 2011
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 22 Augusts 2014 14:22

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu un likuma „Par pašvaldību budžetiem” 37. un 38.pantu, Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, Tautsaimniecības un vides komitejas un Finanšu komitejas apvienotās sēdes 2011.gada 3.februāra atzinumu, Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, Tautsaimniecības un vides komitejas un Finanšu komitejas apvienotās sēdes 2011.gada 24.februāra atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 13 (Ivans Baranovs, Sarmīte Cunska, Pēteris Kalniņš, Raimonds Bombāns, Normunds Dimitrijevs, Andris Kazinovskis, Aivars Kindzuls, Ināra Ņikuļina, Svetlana Pavlovska, Anita Petrova, Sandis Puks, Egons Salmanis, Jānis Trupovnieks), PRET- nav, ATTURAS - nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Pieņemt saistošo noteikumu Nr.8/2011 projektu „Par Balvu novada pašvaldības 2011.gada budžetu” (Pielikumā).

2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā vai elektroniskā vaidā nosūtīt VARAM ministrijai zināšanai. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

3. Uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai nodrošināt, lai saistošie noteikumi būtu brīvi pieejami novada Domes ēkā un pagastu pārvaldēs.

Pielikums:
Balvu novada pašvaldības 2011.gada 24.februāra saistošie noteikumi Nr.8/2011 „Par Balvu novada pašvaldības 2011.gada budžetu”

Budžeta paskaidrojuma raksts

Pielikums budžeta paskaidrojuma rakstam

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.3

Pielikums Nr.4


 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei