Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem

Kategorija: Aktualitātes
Trešdiena, 18 Janvāris 2023
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 26 Janvāris 2023 10:43

nin atvieglojumi dfcd6

Balvu novada domes 2021.gada 25.novembra saistošie noteikumi Nr.16/2021 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Balvu novadā” nosaka kārtību, kādā piešķirami nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk – NĪN) atvieglojumi.

Atvieglojumi tiek piemēroti šādām NĪN maksātāju kategorijām (nekustamā īpašuma nodokļa apmērs taksācijas gadā pārsniedz EUR 7,00, par nekustamo īpašumu nav nekustamā īpašuma nodokļa un zemes nomas parāda par iepriekšējiem gadiem, zemes platība nepārsniedz 5 ha. Papildus kritērijus attiecīgai NĪN atvieglojumu saņemšanai lūgums skatīt saistošajos noteikumos):

  • Juridiskām un fiziskām personām, kuras ir saimnieciskās darbības veicēji,
  • Politiski represētajām personām,
  • Personām ar pirmās invaliditātes grupu,
  • Vientuļiem pensionāriem, kuriem nav laulātā, bērnu un mazbērnu un kuru ienākumi nepārsniedz Ministru kabineta noteikto minimālo mēneša darba algu mēnesī,
  • Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijas dalībniekiem,
  • Personām ar 1991.gada barikāžu dalībnieku statusu,
  • Maznodrošinātām un trūcīgām personām,
  • Personām, kuriem ir trīs vai vairāk bērni vecumā līdz  18 gadiem.

Lai piemērotu NĪN atvieglojumu, personai Balvu novada pašvaldībā jāiesniedz iesniegums, pievienojot attiecīgā NĪN atvieglojumu apliecinošu dokumentu.

Ja iesniegums, lai saņemtu NĪN atvieglojumu, ar pievienotajiem dokumentiem iesniegts no 1.janvāra līdz 31.janvārim, tad NĪN atvieglojums tiek piemērots par visu taksācijas gadu, savukārt, ja tas iesniegts no 1.februāra līdz 31.maijam, tad NĪN atvieglojums tiek piemērots par taksācijas perioda otro pusgadu. 

Personām, kurām ir noteikta pirmās grupas invaliditāte, NĪN atvieglojumu piešķir no nākamā mēneša, kad piešķirta invaliditāte, līdz invaliditātes termiņa beigām.

Būvniecības likumā, kas stājās spēkā 2014. gada 1. oktobrī un ar šo likumu saistītajos Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, ir noteikts maksimālais būvdarbu termiņš – astoņi gadi. Minētais termiņš attiecas arī uz visām būvēm, kas ir būvniecības stadijā.

Informējam, ka likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.pants nosaka, ka būvi, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, ar nākamo mēnesi pēc būvniecības termiņa izbeigšanās līdz mēnesim, kad parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā. Paaugstinātā likme attiecas uz visām ēkām, kuru celtniecība sākta pirms 2014.gada 1.oktobra. 

Sīkāku informāciju var iegūt, vēršoties Balvu novada pašvaldības administrācijas ēkā, Bērzpils ielā 1a, Balvos, Balvu novada pašvaldības pagastu pārvaldēs, skatīt Balvu novada pašvaldības mājaslapā www.balvi.lv vai zvanot uz tālruni – 64522592.

Balvu novada pašvaldībai adresētās iesnieguma veidlapas

Skatīt:

Likums "Par nekustamā īpašuma nodokli"

Saistošie noteikumi Nr.16/2021 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Balvu novadā" (ar iesniegumu veidlapām)

Saistošie noteikumi Nr.3/2022 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Balvu novadā”

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei