20.§ Par projekta finansējuma pārskaitīšanu

Kategorija: 24.09.2009., protokols Nr.13
Otrdiena, 29 Septembris 2009
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 06 Aprīlis 2021 10:45
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, kas nosaka, ka vietējā pašvaldība pieņem lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos un līguma par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Apmācība darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība” īstenošanu Nr. 1DPPN-1000-2009. (Eiropas Sociālā fonda projekts „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” Nr. 1DP/1.3.1.5.0./09/IPIA/NVA/001), ko realizē Balvu novada pašvaldība,
ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 10 (Aivars Kindzuls, Andris Kazinovskis, Raimonds Bombāns, Pēteris Kalniņš, Ivans Baranovs, Egons Salmanis, Svetlana Pavlovska, Anita Petrova, Sandis Puks, Normunds Dimitrijevs), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:
  1. Noteikt, ka Līguma par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Apmācība darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība” Nr. 1DPPN-1000-2009. (Eiropas Sociālā fonda projekts „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” Nr. 1DP/1.3.1.5.0./09/IPIA/NVA/001) finansējums darba praktizēšanā iesaistīto bezdarbnieku ikmēneša stipendiju izmaksai, darba praktizēšanas vadītāju ikmēneša atlīdzības izmaksai un transporta izdevumu segšanai tiek pārskaitīts uz Balvu novada pagastu pārvaldēm un Balvu novada pašvaldības Sociālo pārvaldi, saskaņā ar to iesniegtajiem attaisnojošajiem dokumentiem.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei