17.§ Par Balvu novada pašvaldības policijas nolikuma apstiprināšanu

Kategorija: 24.09.2009., protokols Nr.13
Otrdiena, 29 Septembris 2009
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 06 Aprīlis 2021 10:42
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 8.punktu, kas nosaka, ka tikai Dome var izveidot, reorganizēt un likvidēt pašvaldības iestādes un apstiprināt pašvaldības iestāžu nolikumus,
 ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 10 (Aivars Kindzuls, Andris Kazinovskis, Raimonds Bombāns, Pēteris Kalniņš, Ivans Baranovs, Egons Salmanis, Svetlana Pavlovska, Anita Petrova, Sandis Puks, Normunds Dimitrijevs), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:
  1. Apstiprināt Balvu novada Pašvaldības policijas nolikumu (pielikumā).

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei