15.§ Par grozījumiem Balvu novada pašvaldības Darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā

Kategorija: 24.09.2009., protokols Nr.13
Otrdiena, 29 Septembris 2009
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 06 Aprīlis 2021 10:20
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 13.punktu, kas nosaka, ka tikai Dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, pašvaldības administrācijas darbinieku algu likmes, 41.panta 2.punktu, kas nosaka, ka dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (nolikumus),
ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 10 (Aivars Kindzuls, Andris Kazinovskis, Raimonds Bombāns, Pēteris Kalniņš, Ivans Baranovs, Egons Salmanis, Svetlana Pavlovska, Anita Petrova, Sandis Puks, Normunds Dimitrijevs), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:
 1. Izdarīt šādas izmaiņas Balvu novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā:
  1.1.    1.1.punktā svītrot vārdus „izpilddirektora vietniekam”;
  1.2.   2.1.1.apakšpunktā skaitli „150” aizstāt ar „120”;
  1.3.   2.1.2.apakšpunktā skaitli „225” aizstāt ar „180”;
  1.4.   papildināt 4.nodaļu ar 4.1.1 punktu šādā redakcijā: „Domes priekšsēdētāja vietnieku amata vienību darba laika apmēru nosaka Dome ar savu lēmumu.”;
  1.5.   svītrot 6.nodaļu „Izpilddirektora vietnieka darba samaksa”;
  1.6.   svītrot 10.1.4.apakšpunktu.
 2. Šī lēmuma 1.2.un 1.3.punktos minētie grozījumi ir spēkā līdz 2009.gada 31.decembrim.
 3. Lēmums stājas spēkā ar 2009.gada 1.oktobri.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei