13.§ Par vienreizējās dotācijas novadu infrastruktūras attīstībai sadalījuma maiņu Bērzkalnes pagastam

Kategorija: 24.09.2009., protokols Nr.13
Otrdiena, 29 Septembris 2009
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 06 Aprīlis 2021 10:18
Pamatojoties uz Ministru kabineta 18.03.2009. noteikumiem „Kārtība, kādā piešķir un izlieto vienreizēju dotāciju novadu pašvaldību infrastruktūras attīstībai” un LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 29.07.2009. Nr.10.1-11e/5241 vēstuli „Par valsts dotācijas novada infrastruktūras attīstībai izlietojumu”,
ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 10 (Aivars Kindzuls, Andris Kazinovskis, Raimonds Bombāns, Pēteris Kalniņš, Ivans Baranovs, Egons Salmanis, Svetlana Pavlovska, Anita Petrova, Sandis Puks, Normunds Dimitrijevs), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:
  1. Veikt vienreizējās dotācijas infrastruktūras attīstībai Bērzkalnes pagastam sadalījuma maiņu, atlikušos līdzekļus Ls 31 568 novirzot šādiem objektiem:
    1.1 Bērzkalnes pagasta pirmsskolas izglītības iestādes un bibliotēkas telpu remontdarbi - Ls 19 771;
    1.2. Estrādes izbūve Bērzkalnes pagastā - Ls 11 797.
  2.  Izslēgt no Balvu novada veidojošo vietējo pašvaldību pieteikumu saraksta valsts dotācijas saņemšanai infrastruktūras attīstībai objektu: ”Autobusa iegāde skolēnu pārvadāšanai” – Ls 26 000.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei