12.§ Par Balvu novada pašvaldības brīvo budžeta līdzekļu izvietošanu

Kategorija: 24.09.2009., protokols Nr.13
Otrdiena, 29 Septembris 2009
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 06 Aprīlis 2021 10:18
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, kas nosaka, ka vietējā pašvaldība pieņem lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos un, lai nodrošinātu papildus finanšu resursus pašvaldības izdevumu segšanai,
ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 10 (Aivars Kindzuls, Andris Kazinovskis, Raimonds Bombāns, Pēteris Kalniņš, Ivans Baranovs, Egons Salmanis, Svetlana Pavlovska, Anita Petrova, Sandis Puks, Normunds Dimitrijevs), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:
  1. Atļaut Balvu novada pašvaldības Budžeta plānošanas un grāmatvedības nodaļai, saskaņojot ar Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētāju, izvietot uz laiku pašvaldības brīvos budžeta līdzekļus kredītiestāžu īstermiņa depozītos.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei