11.§ Par grozījumiem Balvu novada pašvaldības 15.09.2009. saistošajos noteikumos Nr.6 „Par Balvu novada pašvaldības 2009.gada budžetu”

Kategorija: 24.09.2009., protokols Nr.13
Otrdiena, 29 Septembris 2009
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 06 Aprīlis 2021 10:17
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu un likuma „Par pašvaldību budžetiem” 37. un 38.pantu,
ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 10 (Aivars Kindzuls, Andris Kazinovskis, Raimonds Bombāns, Pēteris Kalniņš, Ivans Baranovs, Egons Salmanis, Svetlana Pavlovska, Anita Petrova, Sandis Puks, Normunds Dimitrijevs), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:
  1. Pieņemt saistošo noteikumu Nr.7 projektu „Grozījumi Balvu novada pašvaldības 15.09.2009. saistošajos noteikumos Nr. 6 „Par Balvu novada pašvaldības 2009.gada budžetu”” (Pielikumā).
  2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā vai elektroniskā vaidā nosūtīt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai zināšanai. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
  3. Uzdot novada pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai nodrošināt, lai saistošie noteikumi būtu brīvi pieejami novada Domes ēkā un pagastu pārvaldēs.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei