2.§ Par īres tiesību piešķiršanu Pansionātā „Balvi” A.D.

Kategorija: 13.10.2011., Protokols Nr.20
Pirmdiena, 17 Oktobris 2011
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 17 Oktobris 2011 13:18

Pamatojoties uz Balvu novada pašvaldības „Pansionāts „Balvi” dzīvojamo istabu sociāli mazaizsargātām personām nolikuma 2.2.punktu, kurš nosaka, ka atsevišķos gadījumos Balvu novada Domei ir tiesības pieņemt lēmumu par dzīvojamo istabu izīrēšanu arī citām nolikumā neminētajām mazaizsargātām personām (ģimenēm), 2011.gada 6.oktobra Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 13 (Andris Kazinovskis, Pēteris Ozoliņš, Raimonds Bombāns, Sarmīte Cunska, Pēteris Kalniņš, Egons Salmanis, Jānis Trupovnieks, Sandis Puks, Aivars Kindzuls, Svetlana Pavlovska, Ināra Ņikuļina, Normunds Dimitrijevs, Ivans Baranovs), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Izīrēt A.D., personas kods /personas kods/, /dzīvesvieta/, dzīvojamās telpas Pansionāta Apbraucamā iela 1 istaba Nr.79, Kubulu pagasts, Balvu novads.

2. Pansionāta „Balvi” direktoram Pēterim Supem noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar A.D., personas kods /personas kods/, par 1.punktā minētām telpām uz 1 gadu ar tiesībām īres līgumu pagarināt.

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai.

4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei