9.§ Par Balvu novada Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas ievēlēšanu

Kategorija: 24.09.2009., protokols Nr.13
Otrdiena, 29 Septembris 2009
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 06 Aprīlis 2021 10:16
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61.pantu, kas nosaka, ka atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai vai pašvaldības administratīvās teritorijas pārvaldīšanai dome no domes deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem var izveidot valdes, komisijas vai darba grupas, likuma „Par valsts un pašvaldības dzīvojamo māju privatizāciju” 60.panta 2.daļu, kas nosaka, ka novada dzīvojamo māju privatizācijas komisiju piecu locekļu sastāvā un tās priekšsēdētāju ieceļ attiecīgā novada dome,
ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 10 (Aivars Kindzuls, Andris Kazinovskis, Raimonds Bombāns, Pēteris Kalniņš, Ivans Baranovs, Egons Salmanis, Svetlana Pavlovska, Anita Petrova, Sandis Puks, Normunds Dimitrijevs), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:
 1. Izveidot Balvu novada Dzīvojamo māju privatizācijas komisiju 5 locekļu sastāvā un par šīs komisijas locekļiem ievēlēt:
  1.1.Leonīdu Ikaunieku;
  1.2.Valentīnu Fedulovu;
  1.3.Oskaru Keišu;
  1.4.Svetlanu Romanovsku;
  1.5.Māru Zelču. 
 2. Par komisijas priekšsēdētāju iecelt Leonīdu Ikaunieku, komisijas sekretāri Māru Zelču.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei