5.§ Par A.K. ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā un sociālā pakalpojuma apmaksu

Kategorija: 13.10.2011., Protokols Nr.20
Pirmdiena, 17 Oktobris 2011
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 17 Oktobris 2011 14:15

Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 4.panta 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldība sociālos pakalpojumus nodrošina klienta dzīvesvietā vai iespējami tuvu tai, un tikai tad, ja šāds pakalpojumu apjoms nav pietiekams, tiek nodrošināta sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija ilgstošas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, 9.panta 1.punktu, kas nosaka, ka pašvaldībai, kuras teritorijā persona reģistrējusi savu pamatdzīvesvietu, ir pienākums nodrošināt personai iespēju saņemt tās vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību, minētā likuma 8.panta 4.punktu, kas nosaka, ka ja klients vai viņa apgādnieks nespēj samaksāt par sociālās aprūpes pakalpojumu, pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta un ņemot vērā Balvu novada pašvaldības „Pansionāta „Balvi”” nolikuma 5.3.punktu, kas nosaka, ka pansionātā klienti tiek uzņemti uz noteiktu laiku (pagaidu aprūpei līdz 12 mēnešiem), 2011.gada 6.oktobra Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 13 (Andris Kazinovskis, Pēteris Ozoliņš, Raimonds Bombāns, Sarmīte Cunska, Pēteris Kalniņš, Egons Salmanis, Jānis Trupovnieks, Sandis Puks, Aivars Kindzuls, Svetlana Pavlovska, Ināra Ņikuļina, Normunds Dimitrijevs, Ivans Baranovs), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Ievietot A.K., personas kods /personas kods/, deklarētā dzīvesvieta /dzīvesvieta/, ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā – Balvu novada pašvaldības „Pansionātā ”Balvi”” īslaicīgai aprūpei skolas brīvdienu laikā.

2. Segt uzturēšanas izmaksas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā - Pansionātā ,,Balvi’’ no Balvu novada pašvaldības budžeta „Pansionāta „Balvi”” finansēšanai paredzētajiem līdzekļiem.

3. Slēgt trīspusēju līgumu starp aizgādni G.K., Balvu novada pašvaldību un „Pansionātu „Balvi”” par uzturēšanās izdevumu apmaksu.

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītājai Anitai Petrovai.

Pielikums: Lēmums (administratīvais akts) uz 2 lapām.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei