10.§ Par nekustamā īpašuma „Laumas”, Vectilžas pagastā, sadali

Kategorija: 13.10.2011., Protokols Nr.20
Pirmdiena, 17 Oktobris 2011
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 17 Oktobris 2011 14:52

Izskatot A.Č., personas kods /personas kods/, adrese /dzīvesvieta/, 23.09.2011. iesniegumu ar lūgumu atļaut atdalīt no Vectilžas pagasta nekustamā īpašuma “Laumas” vienu zemes vienību, izveidot jaunu saimniecību, piešķirot nosaukumu “Laumas 2”.
A.Č. nekustamais īpašums „Laumas” sastāv no divām zemes vienībām 16,4 ha kopplatībā (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3890 002 0069, 2,3 ha platībā un zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3890 001 0093, 14,1 ha platībā). A.Č. vēlas atdalīt vienu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3890 002 0069, 2,3 ha platībā.
Pamatojoties uz LR 2005.gada 1.decembra Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka, pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, kadastra informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vairākos nekustamā īpašuma objektos, 14.pantu, kas nosaka, ka nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese; 2006.gada 20.jūnija LR MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, kurā teikts, ka lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa, 2011.gada 6.oktobra Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 13 (Andris Kazinovskis, Pēteris Ozoliņš, Raimonds Bombāns, Sarmīte Cunska, Pēteris Kalniņš, Egons Salmanis, Jānis Trupovnieks, Sandis Puks, Aivars Kindzuls, Svetlana Pavlovska, Ināra Ņikuļina, Normunds Dimitrijevs, Ivans Baranovs), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Atļaut atdalīt no Vectilžas pagasta nekustamā īpašuma „Laumas” ar kadastra numuru 3890 002 0069, 16,4 ha kopplatībā vienu zemes vienību 2,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 3890 002 0069.

2. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Laumas 2”.

3. Noteikt atdalītajai zemes vienībai „Laumas 2” zemes lietošanas mērķi: 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

4. Noteikt paliekošajam zemes īpašumam „Laumas” zemes lietošanas mērķi: 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības Saimnieciskās pārvaldes vadītājam Sandim Pukam.

6. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei