8.§ Par pirmpirkuma tiesībām

Kategorija: 24.09.2009., protokols Nr.13
Otrdiena, 29 Septembris 2009
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 06 Aprīlis 2021 10:13
Adresāts: Juris Kairišs deklarētā adrese ****
Iesniedzēja prasījums: 14.09.2009 iesniegts 14.09.2009 pirkuma līgums par nekustamā īpašuma „Olūti”, Kubulu pag., Balvu novads pārdošanu. Nekustamā īpašuma pārdevējs Edvīns Kuļšs pārdod un pircējs pērk par summu Ls 4000 ,-.
Ņemot vērā to, ka pašvaldībai savu funkciju izpildei uz doto brīdi nav nepieciešami nekustamie īpašumi, pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma “Par pašvaldībām” 21.p.18.p., kurš nosaka, ka tikai vietējās pašvaldības dome var lemt par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz attiecīgajā administratīvajā teritorijā pārdodamo nekustamo īpašumu, 78.pantu, kurš nosaka, ka vietējām pašvaldībām ir pirmpirkuma tiesības, ja pašvaldības administratīvajā teritorijā tiek atsavināts nekustamais īpašums un tas nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldības funkcijas un 1994.gada 17.jūnija LR MK noteikumu Nr.110 “Par kārtību, kādā pilsētu un pagastu pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības” 3.p., kurš nosaka, ka ne vēlāk kā divdesmit dienu laikā no pārdošanas akta saņemšanas dienas domei savā sēdē ir jāizlemj jautājums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu,
ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 9 (Aivars Kindzuls, Andris Kazinovskis, Raimonds Bombāns, Pēteris Kalniņš, Ivans Baranovs, Egons Salmanis, Anita Petrova, Sandis Puks, Normunds Dimitrijevs), PRET - nav, ATTURAS – nav, atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta 1.daļu, jautājuma lemšanā nepiedalāsSvetlana Pavlovska, Balvu novada Dome NOLEMJ:
  1. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Olūti”, Kubulu pagasts, Balvu novads ar kadastra 3858 006 0023, kas sastāv no zemes gabala 4 ha platībā, no kuriem lauksaimniecībā izmantojamā zeme 3 ha, meži 0,6 ha, un uz šīs zemes atrodas mājīpašums, kuru pārdod Edvīns Kuļšs deklarētā adrese Strazdu iela 6 dz.17, Rīga pircējam Jurim Kairišam, deklarētā adrese **** kopā par Ls 4000 (četri tūkstoši latu).
  2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likumu, šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā(Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei