16.§ Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Laicānu skola”, Balvu novada Vīksnas pagastā

Kategorija: 13.10.2011., Protokols Nr.20
Pirmdiena, 17 Oktobris 2011
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 17 Oktobris 2011 15:17

Izskatot I.Z. apstiprināšanai iesniegto Zemes ierīcības projektu Vīksnas pagastā, Balvu nov. nekustamajam īpašumam „Laicānu skola” ar kadastra apzīmējumu 3894 001 0121, kurā paredzēts atdalīt no nekustamā īpašuma divas zemes vienības, piešķirot atdalītajām zemes vienībām nosaukumus un nosakot lietošanas mērķus, aprobežojumus un servitūtus, pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, 1996.gada 30.aprīļa LR MK noteikumu Nr.158 “Nekustamā īpašuma valsts kadastra noteikumi” 19.punktu, kurā noteikts, ka zemes īpašuma robežas izmaina nekustamā īpašuma dalīšanas, apvienošanas, konsolidēšanas vai robežu regulēšanas rezultātā, pamatojoties uz pilsētas domes apstiprināto zemes ierīcības projektu vai apbūves noteikumiem, 1997.gada 6.marta likuma “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 46.pantu, kurš nosaka, ka nekustamo īpašumu, arī ēkas, kas sadalīts reālās daļās, kopīpašniekiem vienojoties, ja nepieciešams, uzliekot aprobežojumus vai nosakot servitūtus, var ierakstīt zemesgrāmatā atsevišķos nodalījumos kā patstāvīgu īpašuma objektu gadījumos, kad katram īpašniekam ir atsevišķs zemes gabals, uz kura atrodas viņa ēkas vai ēkas daļa, un zemes gabalam ir piešķirts kadastra numurs, kā arī katram atdalītajam nekustamajam īpašumam pašvaldība noteikusi adresi un 12.04.2011. MK noteikumiem Nr.288 Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi, kā arī 14.07.2011. Balvu novada pašvaldības sēdes protokola izrakstu Nr.14, 16.§, kurā nosaka zemes ierīcības projekta nepieciešamību un apstiprina tā izstrādes darba uzdevumu, 2009.gada 3.novembra LR MK noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.8; 2.9. un 31.3.punktiem, kuri nosaka, ka adresācijas objekts ir viensēta, dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka un lēmumam par adreses piešķiršanu viensētai, ēkai, apbūvei paredzētajai vienībai – izkopējumu no teritorijas plānojuma vai detālplānojumu, vai zemes ierīcības projekta, vai būves kadastrālās uzmērīšanas lietas un 2006.gada 20.jūnija LR MK noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.2.un 23.2.punktu, kuri nosaka, ka lietošanas mērķa noteikšanu ierosina, ja zemes vienībai nav noteikts zemes lietošanas mērķis un to, ka lietošanas mērķi nosaka atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumā norādītajai teritorijas plānotajai izmantošanai, 2011.gada 6.oktobra Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 13 (Andris Kazinovskis, Pēteris Ozoliņš, Raimonds Bombāns, Sarmīte Cunska, Pēteris Kalniņš, Egons Salmanis, Jānis Trupovnieks, Sandis Puks, Aivars Kindzuls, Svetlana Pavlovska, Ināra Ņikuļina, Normunds Dimitrijevs, Ivans Baranovs), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Laicānu skola” Balvu novada Vīksnas pagastā (pielikums Nr.2).

2. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Laicānu skola”, Balvu novada Vīksnas pagastā ar kadastra apzīmējumu 3894 001 0121, kopējā platība 49,7 ha, divus zemes gabalus (ar platībām 2,5 ha un 3,1 ha), saskaņā ar izkopējumu no Balvu novada Vīksnas pagasta plāna (pielikums nr.1), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.

3. Piešķirt atdalītajam nekustamajam īpašumam – zemes gabalam Nr.2 (saskaņā ar zemes ierīcības projektu) nosaukumu „Krastakore”, Vīksnas pag., Balvu nov., saskaņā ar izkopējumu no Balvu novada Vīksnas pagasta plāna (pielikums nr.1), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.

4. Piešķirt atdalītajam nekustamajam īpašumam – zemes gabalam Nr.3 (saskaņā ar zemes ierīcības projektu) nosaukumu „Derdziņkrasts”, Vīksnas pag., Balvu nov., saskaņā ar izkopējumu no Balvu novada Vīksnas pagasta plāna (pielikums nr.1), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.

5. Atstāt atdalāmajam nekustamajam īpašumam – zemes gabalam Nr.1 (saskaņā ar zemes ierīcības projektu) nosaukumu „Laicānu skola”, Vīksnas pag., Balvu nov., saskaņā ar izkopējumu no Balvu novada Vīksnas pagasta plāna (pielikums nr.1), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.

6. Noteikt jaunizveidotajai zemes vienībai „Krastakore”, Vīksnas pagasta Balvu novadā lietošanas mērķi – 0101 “zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”.

7. Noteikt jaunizveidotajai zemes vienībai „Derdziņkrasts”, Vīksnas pagasta Balvu novadā lietošanas mērķi – 0101 “zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”.

8. Noteikt paliekošajai zemes vienībai „Laicānu skola” Vīksnas pagasta Balvu novadā lietošanas mērķi – 0101 “zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”.

9. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pielikums:
Pielikums Nr.1 - Izkopējums no Balvu novada Vīksnas pagasta plāna uz 1 lapas.
Pielikums Nr.2 - Zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam „Laicānu skola” Balvu novada Vīksnas pagastā uz 18 lapām.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei