17.§ Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Pagastmājas”, Balvu novada Kubulu pagastā

Kategorija: 13.10.2011., Protokols Nr.20
Pirmdiena, 17 Oktobris 2011
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 17 Oktobris 2011 15:21

Izskatot Balvu novada pašvaldības apstiprināšanai iesniegto Zemes ierīcības projektu Kubulu pagastā, Balvu nov. nekustamajam īpašumam „Pagastmājas” ar kadastra apzīmējumu 3858 006 0487, kurā paredzēts atdalīt no nekustamā īpašuma vienu zemes vienību, piešķirot atdalītajai zemes vienībai adresi un nosakot lietošanas mērķus, aprobežojumus un servitūtus, pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27 punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, 1996.gada 30.aprīļa LR MK noteikumu Nr.158 “Nekustamā īpašuma valsts kadastra noteikumi” 19.punktu, kurā noteikts, ka zemes īpašuma robežas izmaina nekustamā īpašuma dalīšanas, apvienošanas, konsolidēšanas vai robežu regulēšanas rezultātā, pamatojoties uz pilsētas domes apstiprināto zemes ierīcības projektu vai apbūves noteikumiem, 1997.gada 6.marta likuma “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 46.pantu, kurš nosaka, ka nekustamo īpašumu , arī ēkas, kas sadalīts reālās daļās, kopīpašniekiem vienojoties, ja nepieciešams, uzliekot aprobežojumus vai nosakot servitūtus, var ierakstīt zemesgrāmatā atsevišķos nodalījumos kā patstāvīgu īpašuma objektu gadījumos, kad katram īpašniekam ir atsevišķs zemes gabals, uz kura atrodas viņa ēkas vai ēkas daļa, un zemes gabalam ir piešķirts kadastra numurs, kā arī katram atdalītajam nekustamajam īpašumam pašvaldība noteikusi adresi un 12.04.2011. MK noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, kā arī 12.05.2011. Balvu novada pašvaldības sēdes protokola izrakstu Nr.10, 16.§, kurā nosaka zemes ierīcības projekta nepieciešamību un apstiprina tā izstrādes darba uzdevumu, 2009.gada 3.novembra LR MK noteikumu Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.8; 2.9.. un 31.3.punktiem, kuri nosaka, ka adresācijas objekts ir viensēta, dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka un lēmumam par adreses piešķiršanu viensētai, ēkai, apbūvei paredzētajai vienībai – izkopējumu no teritorijas plānojuma vai detaļplānojumu, vai zemes ierīcības projekta, vai būves kadastrālās uzmērīšanas lietas un 2006.gada 20.jūnija LR MK noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.2. un 23.2.punktiem, kuri nosaka, ka lietošanas mērķa noteikšanu ierosina, ja zemes vienībai nav noteikts zemes lietošanas mērķis un to, ka lietošanas mērķi nosaka atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumā norādītajai teritorijas plānotajai izmantošanai, 2011.gada 6.oktobra Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 13 (Andris Kazinovskis, Pēteris Ozoliņš, Raimonds Bombāns, Sarmīte Cunska, Pēteris Kalniņš, Egons Salmanis, Jānis Trupovnieks, Sandis Puks, Aivars Kindzuls, Svetlana Pavlovska, Ināra Ņikuļina, Normunds Dimitrijevs, Ivans Baranovs), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Pagastmājas” Balvu novada Kubulu pagastā (pielikums Nr.2).

2. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Pagastmājas”, Balvu novada Kubulu pagastā ar kadastra apzīmējumu 3858 006 0487, kopējā platība 10,4 ha, vienu zemes gabalu (ar platību 0,7 ha), saskaņā ar izkopējumu no Balvu novada Kubulu pagasta plāna (pielikums nr.1), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.

3. Atstāt paliekošajam nekustamajam īpašumam – zemes vienībai un ēkām - adresi Balvu iela 6, Kurna, Kubulu pag., Balvu nov., saskaņā ar izkopējumu no Balvu novada Kubulu pagasta plāna (pielikums nr.1), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.

4. Piešķirt jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam – zemes vienībai un ēkai adresi - „Krustmala”, Kurna, Kubulu pag., Balvu nov., saskaņā ar izkopējumu no Balvu novada Kubulu pagasta plāna (pielikums nr.1), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.

5. Noteikt jaunizveidotajai zemes vienībai „Krustmala”, Kurna, Kubulu pagasta Balvu novadā lietošanas mērķi – 1108 “transportlīdzekļu garāžu apbūve”.

6. Noteikt paliekošajai zemes vienībai „Pagastmājas”, Kubulu pagasta Balvu novadā lietošanas mērķi – 0901 “izglītības un zinātnes iestāžu apbūve”.

7. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pielikums:
Pielikums Nr.1 - Izkopējums no Balvu novada Kubulu pagasta plāna uz 1 lapas.
Pielikums Nr.2 - Zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam „Pagastmājas” Balvu novada Kubulu pagastā uz 20 lapām.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei