20.§ Par autobusa Mercedes Benz 410 norakstīšanu

Kategorija: 13.10.2011., Protokols Nr.20
Pirmdiena, 17 Oktobris 2011
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 17 Oktobris 2011 15:55

Izskatot Balvu Sporta skolas 2011.gada 21.septembra iesniegumu „Par autobusa Mercedes Benz 410 norakstīšanu”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 19.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt kārtību, kādā veicami darījumi ar pašvaldības kustamo mantu, kā arī ņemot vērā, ka autobusa Mercedes Benz 410 remonts ir finansiāli neizdevīgs, 2011.gada 6.oktobra Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 13 (Andris Kazinovskis, Pēteris Ozoliņš, Raimonds Bombāns, Sarmīte Cunska, Pēteris Kalniņš, Egons Salmanis, Jānis Trupovnieks, Sandis Puks, Aivars Kindzuls, Svetlana Pavlovska, Ināra Ņikuļina, Normunds Dimitrijevs, Ivans Baranovs), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Atļaut norakstīt autobusu Mercedes Benz 410, valsts reģistrācijas Nr.FD 5315, izlaiduma gads 1994, šasijas numurs WDB6114681P330499, atlikusī bilances vērtība Ls 1414.78 (viens tūkstotis četri simti četrpadsmit lati, 78 santīmi).

2. Norakstīto autobusu Mercedes Benz 410, valsts reģistrācijas Nr. FD 5315, izkomplektēt, derīgās automašīnas daļas izmantot kā rezerves daļas Balvu Sporta skolas darbības nodrošināšanai, nederīgās - realizēt metāllūžņu savākšanas uzņēmumā un ieņēmumus ieskaitīt Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta kontā.

3. Uzdot Balvu novada pašvaldības Balvu Sporta skolas direktorei Ludmilai Beļikovai veikt lēmuma 1.punktā minētā transportlīdzekļa noņemšanu no uzskaites CSDD.

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektora vietniekam Normundam Dimitrijevam.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei