23.§ Par nedzīvojamo telpu nomas līguma slēgšanu Ūdru ielā 1, Bērzkalnē, Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā

Kategorija: 13.10.2011., Protokols Nr.20
Pirmdiena, 17 Oktobris 2011
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 18 Oktobris 2011 09:55

Izskatot Balvu novada pašvaldības Bērzkalnes pagasta pārvaldes 2011.gada 29.septembra iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta b apakšpunktu, kas nosaka, ka tikai Dome var noteikt maksu par pašvaldības dzīvojamā un nedzīvojamā fonda īri (nomu), 2010.gada 8.jūnija Ministru Kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 7.punktu, kas nosaka, ka lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņem iznomātājs, 2011.gada 6.oktobra Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 13 (Andris Kazinovskis, Pēteris Ozoliņš, Raimonds Bombāns, Sarmīte Cunska, Pēteris Kalniņš, Egons Salmanis, Jānis Trupovnieks, Sandis Puks, Aivars Kindzuls, Svetlana Pavlovska, Ināra Ņikuļina, Normunds Dimitrijevs, Ivans Baranovs), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Atļaut Balvu novada pašvaldības Bērzkalnes pagasta pārvaldei iznomāt nedzīvojamās telpas Nr.77 un Nr.79 - 47.4 m2 platībā, Ūdru ielā 1, Bērzkalnē, Bērzkalnes pagastā, projekta „Bērzkalnes pagasta jauniešu centra izveide sporta, mācību un dažādu kultūras aktivitāšu, brīvā laika pavadīšanas un aktīvās atpūtas veicināšana” īstenošanai.

2. Noteikt nomas maksu par nedzīvojamo telpu nomu 0.16 Ls/m2, papildus aprēķināts PVN 22% Ls 0.04 Ls/m2, kopā 0.20 Ls/m2 mēnesī. Visus izdevumus, kas saistīti ar komunālajiem maksājumiem sedz nomnieks.

3. Uzdot Balvu novada pašvaldības Bērzkalnes pagasta pārvaldes vadītājam Jānim Roginskim noslēgt nedzīvojamo telpu nomas līgumu par 1.punktā minēto telpu uz 5 (pieciem) gadiem ar biedrību "Dienvidkrasts", reģ. Nr. 40008167098, "Zvaigznītes", Birzgales pagasts, Ķeguma novads LV-5033,.

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai.

5. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei