7.§ Par zemes vienības platības precizēšanu

Kategorija: 24.09.2009., protokols Nr.13
Otrdiena, 29 Septembris 2009
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 06 Aprīlis 2021 10:13
Pamatojoties uz Jevgenija Pavlova (personas kods ****), adrese ****, 15.09.2009. iesniegumu par Jevgenijam Pavlovam un Ņinai Kopānei piederošās zemes vienības precizēšanu sakarā ar instrumentālo uzmērīšanu, un likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta 9.punktu, kas nosaka, ja kadastrālajā uzmērīšanā noteiktā zemes platība pārsniedz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemes platību vai ir mazāka par to un zemes gabala robežu kontūras apvidū atbilst lēmuma par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā pielikumā noteiktajām robežu kontūrām, pašvaldība pieņem lēmumu par zemes platības precizēšanu. Kadastrālajā uzmērīšanā noteiktās zemes gabala robežu kontūras var atšķirties no lēmuma par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā pielikumā noteiktajām robežu kontūrām, ja visi robežojošie zemes gabali ir kadastrāli uzmērīti,
ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 10 (Aivars Kindzuls, Andris Kazinovskis, Raimonds Bombāns, Pēteris Kalniņš, Ivans Baranovs, Egons Salmanis, Svetlana Pavlovska, Anita Petrova, Sandis Puks, Normunds Dimitrijevs), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:
  1. Precizēt platību zemes vienībai Balvu pagastā ar kadastra apzīmējumu 3846 003   0164, kas piešķirta pastāvīgā lietošanā Jevgenijam Pavlovam un Ņinai Kopānei, no 0,6 ha uz 0,2602 ha, saskaņā ar izkopējumu no Balvu pagasta kadastra kartes (Pielikums Nr.1) kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.
  2. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā(Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei