24.§ Par ēkas un zemes gabala Sporta ielā 1, Balvos nodošanu apsaimniekošanā

Kategorija: 13.10.2011., Protokols Nr.20
Pirmdiena, 17 Oktobris 2011
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 17 Oktobris 2011 16:09

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kurš nosaka, ka tikai pašvaldības dome var pieņemt lēmumu jautājumos, kas saistīti ar rīcību ar pašvaldības nekustamo īpašumu, 2011.gada 6.oktobra Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 13 (Andris Kazinovskis, Pēteris Ozoliņš, Raimonds Bombāns, Sarmīte Cunska, Pēteris Kalniņš, Egons Salmanis, Jānis Trupovnieks, Sandis Puks, Aivars Kindzuls, Svetlana Pavlovska, Ināra Ņikuļina, Normunds Dimitrijevs, Ivans Baranovs), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Nodot Balvu novada pašvaldības Izglītības, Kultūras un sporta pārvaldei apsaimniekošanā Balvu novada pašvaldībai piederošo ēku un zemi Balvos, Sporta ielā 1 iestādes darbības nodrošināšanai.

2. Ar pārņemšanas brīdi apsaimniekošanā pārvalde uzņemas visas īpašuma un zemes gabala īpašnieka tiesības un pienākumus, lai nodrošinātu to saglabāšanu, lietderīgu izmantošanu un apsaimniekošanu.

3. Uzdot Balvu novada pašvaldības Saimnieciskajai pārvaldei organizēt īpašuma nodošanu apsaimniekošanā, sastādot nodošanas – pieņemšanas aktu.

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības Saimnieciskās pārvaldes vadītājam Sandim Pukam.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei