29.§ Par siltumapgādes tehniskās apkopes programmas norakstīšanu

Kategorija: 13.10.2011., Protokols Nr.20
Pirmdiena, 17 Oktobris 2011
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 17 Oktobris 2011 16:38

Pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 19.punktu, kurš nosaka, ka tikai dome var lemt par ekonomisko saistību uzņemšanos pašvaldības vārdā, biedrības „Balvu Informācijas Tehnoloģiju Aģentūra” 2011.gada 27.aprīļa atzinumu par „Siltumapgādes tehniskās apkopes programmas” tehnisko novecošanu un nesavietojamību ar mūsdienu operētājsistēmām, 2011.gada 6.oktobra Finanšu komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 13 (Andris Kazinovskis, Pēteris Ozoliņš, Raimonds Bombāns, Sarmīte Cunska, Pēteris Kalniņš, Egons Salmanis, Jānis Trupovnieks, Sandis Puks, Aivars Kindzuls, Svetlana Pavlovska, Ināra Ņikuļina, Normunds Dimitrijevs, Ivans Baranovs), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Atļaut norakstīt „Siltumapgādes tehniskās apkopes programmu” (ekspluatācijā nodota 31.12.2000.), atlikusī bilances vērtība Ls 0.00 (nulle lati, 0 santīmi).

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai un Grāmatvedības nodaļas vadītājai Andrai Kudrjavcevai.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei