30.§ Par Balvu novada Sporta centra skrejceļa noņemto gumiju rezdora plākšņu vērtības apstiprināšanu un atsavināšanu

Kategorija: 13.10.2011., Protokols Nr.20
Pirmdiena, 17 Oktobris 2011
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 17 Oktobris 2011 16:41

Izskatot Balvu novada Sporta centra vadītāja A.Šaicāna 2011.gada 12.septembra iesniegumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 6.panta otro daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt atvasinātas publiskas personas kustamo mantu dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija vai tās noteikta institūcija, 8.panta piekto daļu, kas nosaka, ka kustamās mantas novērtēšanas komisijas sastāvu un mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija, kura saskaņā ar šī likuma 6.panta nosacījumiem ir tiesīga atļaut attiecīgās mantas atsavināšanu, un ņemot vērā Balvu novada pašvaldības ilgtermiņa ieguldījumu vērtības samazinājuma pazīmju izvērtēšanas komisijas 2011.gada 20. septembra aktu par materiālu vērtību noteikšanu un Balvu novada pašvaldības īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisijas 2011. gada 28.septembra lēmumu (protokols Nr.33 §1), 2011.gada 6.oktobra Finanšu komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 13 (Andris Kazinovskis, Pēteris Ozoliņš, Raimonds Bombāns, Sarmīte Cunska, Pēteris Kalniņš, Egons Salmanis, Jānis Trupovnieks, Sandis Puks, Aivars Kindzuls, Svetlana Pavlovska, Ināra Ņikuļina, Normunds Dimitrijevs, Ivans Baranovs), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt gumijas rezdora plāksnes vērtību Ls 0.41 (četrdesmit viens santīms) par vienu gabalu.

2. Atļaut Balvu novada Sporta centra vadītājam Ainim Šaicānam atsavināt 1.punktā minētās gumijas rezdora plāksnes par cenu Ls/gab 0.50 (piecdesmit santīmi, tai skaitā PVN 22% (pievienotās vērtības nodoklis divdesmit divi procenti) Ls 0.09 (deviņi santīmi).

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektora vietniekam Normundam Dimitrijevam.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei