31.§ Par Balvu Mākslas skolas maksas pakalpojumiem

Kategorija: 13.10.2011., Protokols Nr.20
Otrdiena, 18 Oktobris 2011
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 18 Oktobris 2011 08:56

Pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g apakšpunktu, kas nosaka, ka vietējā pašvaldība var noteikt maksu par pakalpojumiem, ko sniedz pašvaldības iestādes un uzņēmumi, 2011.gada 6.oktobra Finanšu komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 13 (Andris Kazinovskis, Pēteris Ozoliņš, Raimonds Bombāns, Sarmīte Cunska, Pēteris Kalniņš, Egons Salmanis, Jānis Trupovnieks, Sandis Puks, Aivars Kindzuls, Svetlana Pavlovska, Ināra Ņikuļina, Normunds Dimitrijevs, Ivans Baranovs), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt Balvu Mākslas skolas sniegtos maksas pakalpojumus:

Nr.
p.k.
Pakalpojuma nosaukums Mērvienība Maksa (lati, ieskaitot PVN)
1.1. Telpu īre pirmsvēlēšanu aģitācijas pasākumu organizēšanai stunda 10,00
1.2. Projektora īre stunda 8,00

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu Mākslas skolas direktorei Elitai Teilānei.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei