32.§ Par Balvu novada pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksas sadalīšanu

Kategorija: 13.10.2011., Protokols Nr.20
Otrdiena, 18 Oktobris 2011
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 18 Oktobris 2011 09:56

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 11.1panta pirmo daļu, kas nosaka, ka pašvaldībām piederošo dzīvojamo telpu īres maksu nosaka attiecīgās pašvaldības dome (padome) vai tās pilnvarota institūcija pašvaldības domes (padomes) noteiktajā kārtībā, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 11.panta otro daļu, kas nosaka, ka dzīvojamās telpas īres maksu veido: 1) dzīvojamās mājas apsaimniekošanas izdevumu daļa, kas ir proporcionāla attiecīgās izīrētās dzīvojamās telpas platībai, un 2) peļņa, 2011.gada 6.oktobra Tautsaimniecības un vides komitejas un Finanšu komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 13 (Andris Kazinovskis, Pēteris Ozoliņš, Raimonds Bombāns, Sarmīte Cunska, Pēteris Kalniņš, Egons Salmanis, Jānis Trupovnieks, Sandis Puks, Aivars Kindzuls, Svetlana Pavlovska, Ināra Ņikuļina, Normunds Dimitrijevs, Ivans Baranovs), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1.Noteikt Balvu novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksas sadalījumu:
1.1. Balvu pilsētā – 0.15 Ls/m2 mēnesī dzīvojamās mājas apsaimniekošanas izdevumi, 0.05 Ls/ m2 mēnesī pašvaldības peļņa;
1.2. Balvu novada pagastos – 0.07 Ls/m2 mēnesī dzīvojamās mājas apsaimniekošanas izdevumi, 0.03 Ls/ m2 mēnesī pašvaldības peļņa.

2. Dzīvokļu īpašnieku fizisku vai juridisku personu apsaimniekošanā nodotajās mājās, neprivatizēto dzīvokļu īrniekiem īres maksas lielums (apsaimniekošanas izdevumu daļa) piemērojams katras konkrētās dzīvojamās mājas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam apsaimniekošanas maksas lielumam (peļņas daļa paliek nemainīga).

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai.

4. Lēmums stājas spēkā ar 2011.gada 1.novembri.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei