33.§ Par Balvu novada pašvaldības noteikumu Nr.2/2011 „Noteikumi par mācību maksas kompensēšanu Balvu novada pašvaldības iestāžu amatpersonām un darbiniekiem” apstiprināšanu

Kategorija: 13.10.2011., Protokols Nr.20
Otrdiena, 18 Oktobris 2011
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 18 Oktobris 2011 09:02

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka Dome pieņem lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos un Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 26.panta trešo daļu, kura paredz, ka pašvaldību amatpersonām (darbiniekiem) izmaksājamās kompensācijas mācību izdevumu segšanai piešķiršanas kārtību, kritērijus un apmērus, atmaksāšanas nosacījumus un kārtību, kā arī gadījumus, kad attiecīgos izdevumus neatmaksā, nosaka attiecīgās pašvaldības dome, 2011.gada 6.oktobra Finanšu komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 12 (Andris Kazinovskis, Pēteris Ozoliņš, Raimonds Bombāns, Sarmīte Cunska, Pēteris Kalniņš, Egons Salmanis, Jānis Trupovnieks, Aivars Kindzuls, Svetlana Pavlovska, Ināra Ņikuļina, Normunds Dimitrijevs, Ivans Baranovs), PRET – 1 (Sandis Puks), ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

Apstiprināt Balvu novada pašvaldības noteikumus Nr.2/2011 „Noteikumi par mācību maksas kompensēšanu Balvu novada pašvaldības iestāžu amatpersonām un darbiniekiem” saskaņā ar pielikumu Nr.1.

Pielikums: Balvu novada pašvaldības 2011.gada 13.oktobra noteikumi Nr.2/2011 „Noteikumi par mācību maksas kompensēšanu Balvu novada pašvaldības iestāžu amatpersonām un darbiniekiem” uz 3 lapām.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei