6.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu

Kategorija: 24.09.2009., protokols Nr.13
Otrdiena, 29 Septembris 2009
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 06 Aprīlis 2021 10:13
Pamatojoties uz Astrīdas Serdas (personas kods ****), dzīvo ****, 03.09.2009. iesniegumu, LR 1994.gada 19.maija likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos un 2007.gada 30.oktobra LR MK noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”,
ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 10 (Aivars Kindzuls, Andris Kazinovskis, Raimonds Bombāns, Pēteris Kalniņš, Ivans Baranovs, Egons Salmanis, Svetlana Pavlovska, Anita Petrova, Sandis Puks, Normunds Dimitrijevs), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:
  1. Pagarināt 15.09.2008. Balvu pagastā noslēgto zemes nomas līgumu ar Astrīdu Serdu (personas kods ****) par Balvu novada pašvaldībai piekrītošā zemes gabala „Verpuļeva 272” (kadastra numurs 3846 005 0710), 0,07 ha platībā, iznomāšanu saskaņā ar izkopējumu no Balvu pagasta kadastra kartes (Pielikums Nr. 1), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.
  2. Zemesgabala nomas maksu gadā noteikt 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās zemesgabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.
  3. Izdevumus, kas radušies, nosakot zemesgabala vērtību privatizācijas vajadzībām, sedz zemesgabala nomnieks, noslēdzot nomas līgumu.
  4. Pilnvarot Balvu novada Pašvaldības Saimniecisko pārvaldi sagatavot un parakstīt dokumentus, kas saistīti ar zemes gabala reģistrāciju Zemesgrāmatā.
  5. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā ( Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601).

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei