34.§ Par atteikumu pārņemt Balvu novada pašvaldības pārvaldīšanā un apsaimniekošanā nekustamo īpašumu „Vīksnas ciems, 136,9 km” Vīksnas pagastā, Balvu novadā

Kategorija: 13.10.2011., Protokols Nr.20
Otrdiena, 18 Oktobris 2011
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 18 Oktobris 2011 09:10

Izskatot VAS „Privatizācijas aģentūra” 2011.gada 22.septembra vēstuli Nr.4.17/6511 un pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” Pārejas noteikumu 21.punktu, kas nosaka, valsts dzīvojamās mājas, kā arī dzīvojamās mājās valsts īpašumā esošie dzīvokļi, mākslinieku darbnīcas un neapdzīvojamās telpas, par kuru privatizēšanu nav noslēgti pirkuma līgumi un kuras nav nodotas īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai (turpmāk- dzīvojamās mājas neprivatizētā daļa), Ministru kabineta noteiktajā kārtībā tiek nodotas to pilsētu (novadu) pašvaldību īpašumā, kuru administratīvajā teritorijā attiecīgās mājas atrodas. Kopā ar dzīvojamās mājas neprivatizēto daļu pašvaldībai var tikt nodots šā likuma 50.panta septītajā daļā minētais pienākums pārvaldīt un apsaimniekot dzīvojamo māju līdz tās pārvaldīšanas tiesību nodošanai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotajai personai, ja par to ir panākta vienošanās ar attiecīgo republikas pilsētas vai novada pašvaldību, LR Ministru kabineta 2002.gada 30.jūlija noteikumu Nr.324 „Par valsts dzīvojamo māju neprivatizētās daļas nodošanu pašvaldību īpašumā” 3.punktu, kas nosaka, ka pašvaldība piedāvājumu par dzīvojamās mājas neprivatizētās daļas pārņemšanu savā īpašumā izskata domes sēdē mēneša laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas un lēmumu nosūta valsts dzīvojamās mājas valdītājam, 2011.gada 6.oktobra Finanšu komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 13 (Andris Kazinovskis, Pēteris Ozoliņš, Raimonds Bombāns, Sarmīte Cunska, Pēteris Kalniņš, Egons Salmanis, Jānis Trupovnieks, Sandis Puks, Aivars Kindzuls, Svetlana Pavlovska, Ināra Ņikuļina, Normunds Dimitrijevs, Ivans Baranovs), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Nepārņemt no VAS „Privatizācijas aģentūra” Balvu novada pašvaldības pārvaldīšanā un apsaimniekošanā nekustamo īpašumu (kadastra Nr.38945040003) „Vīksnas ciems, 136,9km”, Vīksnas pagastā, Balvu novadā.

2. Uzdot Balvu novada pašvaldības Saimnieciskajai pārvaldei par pieņemto lēmumu rakstiski informēt VAS „Privatizācijas aģentūru”.

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības Saimnieciskās pārvaldes vadītājam Sandim Pukam.

4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei