36.§ Par nekustamā īpašuma Ķiršu iela 9A, Balvos, Balvu novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu

Kategorija: 13.10.2011., Protokols Nr.20
Otrdiena, 18 Oktobris 2011
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 18 Oktobris 2011 09:50

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt kārtību un lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, kas nosaka, ka institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu, izsoles rezultātus apstiprina septiņu dienu laikā pēc šā likuma 30.pantā paredzēto maksājumu nokārtošanas, ņemot vērā nekustamā īpašuma Ķiršu iela 9A, Balvos, Balvu novads, 2011.gada 3.oktobra izsoles rezultātus (Balvu novada pašvaldības īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisijas sēdes protokols Nr.24), 2011.gada 6.oktobra Finanšu komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 13 (Andris Kazinovskis, Pēteris Ozoliņš, Raimonds Bombāns, Sarmīte Cunska, Pēteris Kalniņš, Egons Salmanis, Jānis Trupovnieks, Sandis Puks, Aivars Kindzuls, Svetlana Pavlovska, Ināra Ņikuļina, Normunds Dimitrijevs, Ivans Baranovs), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Ķiršu iela 9A, Balvos, Balvu novads (zemes gabala kopējā platība 1129 m2, kadastra Nr. 3801 003 0709) izsoles rezultātus, nosakot par uzvarētāju J.L., personas kods /personas kods/, dzīvojošu /dzīvesvieta/, kurš iegādājās minēto nekustamo īpašumu par izsolē nosolīto augstāko cenu Ls 1498.33 (viens tūkstotis četri simti deviņdesmit astoņi lati un 33 santīmi).

2. Uzdot Balvu novada pašvaldības Saimnieciskās pārvaldes juristei Ivetai Kokorevičai sagatavot nekustamā īpašuma Ķiršu iela 9A, Balvi, Balvu novads pirkuma līgumu, nodošanas-pieņemšanas aktu.

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai.

4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601).

 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei