40.§ Par saistošo noteikumu Nr.24/2011 „Grozījumi Balvu novada pašvaldības 24.02.2011. saistošajos noteikumos Nr.8/2011 „Par Balvu novada pašvaldības 2011.gada budžetu”” pieņemšanu

Kategorija: 13.10.2011., Protokols Nr.20
Otrdiena, 18 Oktobris 2011
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 18 Oktobris 2011 09:40

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu un likuma „Par pašvaldību budžetiem” 37. un 38.pantu, 2011.gada 6.oktobra Finanšu komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 13 (Andris Kazinovskis, Pēteris Ozoliņš, Raimonds Bombāns, Sarmīte Cunska, Pēteris Kalniņš, Egons Salmanis, Jānis Trupovnieks, Sandis Puks, Aivars Kindzuls, Svetlana Pavlovska, Ināra Ņikuļina, Normunds Dimitrijevs, Ivans Baranovs), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Pieņemt saistošo noteikumu Nr.24/2011 projektu „Grozījumi Balvu novada pašvaldības 24.02.2011. saistošajos noteikumos Nr.8/2011 „Par Balvu novada pašvaldības 2011.gada budžetu”” (Pielikumā).

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

3. Saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā vai elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.

4. Saistošos noteikumus pēc to parakstīšanas publicēt pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv un izlikt redzamā vietā Balvu novada pašvaldības ēkā un pagastu pārvaldēs.

Pielikums: Balvu novada pašvaldības 2011.gada 13.oktobra saistošie noteikumi Nr.24/2011 „Grozījumi Balvu novada pašvaldības 24.02.2011. saistošajos noteikumos Nr.8/2011 „Par Balvu novada pašvaldības 2011.gada budžetu”” uz 9 lapām.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei