42.§ Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai

Kategorija: 13.10.2011., Protokols Nr.20
Otrdiena, 18 Oktobris 2011
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 18 Oktobris 2011 09:57

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka pašvaldības amatpersonām piešķir ikgadēju apmaksātu atvaļinājumu, kura ilgums ir četras kalendāra nedēļas, neskaitot svētku dienas, Balvu novada pašvaldības Amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 5.3.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības izpilddirektoram tiek apmaksāts ikgadējs atvaļinājums, kura ilgums, neieskaitot svētku dienas, ir četras kalendārās nedēļās, un papildatvaļinājums, kura ilgums ir 8 (astoņas) darba dienas, Balvu novada pašvaldības izpilddirektores Intas Kaļvas 2011.gada 12.oktobra iesniegumu, kurā lūdz piešķirt 2 nedēļas ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma sākot ar 2011.gada 24.oktobri,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 13 (Andris Kazinovskis, Pēteris Ozoliņš, Raimonds Bombāns, Sarmīte Cunska, Pēteris Kalniņš, Egons Salmanis, Jānis Trupovnieks, Sandis Puks, Aivars Kindzuls, Svetlana Pavlovska, Ināra Ņikuļina, Normunds Dimitrijevs, Ivans Baranovs), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Piešķirt Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu divas kalendāra nedēļas no 2011.gada 24.oktobra līdz 2011.gada 6.novembrim (ieskaitot) par nostrādāto laika periodu no 2010.gada 1.jūlija līdz 2011.gada 30.jūnijam.

2. Uzdot Balvu novada pašvaldības Finanšu un attīstības nodaļas vadītājai Valdai Vancānei veikt Balvu novada pašvaldības izpilddirektora un administrācijas vadītāja pienākumus uz izpilddirektores Intas Kaļvas ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma laiku.

3. Noteikt Balvu novada pašvaldības Finanšu un attīstības nodaļas vadītājai Valdai Vancānei piemaksu 20% apmērā no noteiktās Finanšu un attīstība nodaļas vadītāja mēnešalgas par Balvu novada pašvaldības izpilddirektora un administrācijas vadītāja pienākumu veikšanu uz izpilddirektores Intas Kaļvas ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma laiku.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei