43.§ Par tirdzniecību ar mazas enerģijas pneimatiskajiem ieročiem, to munīciju, sastāvdaļām un palīgierīcēm, kā arī ar aukstajiem ieročiem

Kategorija: 13.10.2011., Protokols Nr.20
Otrdiena, 18 Oktobris 2011
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 18 Oktobris 2011 09:59

Pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, kas nosaka, ka vietējā pašvaldība var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai vietējās pašvaldības dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos un MK noteikumu Nr.538 “Ieroču, munīcijas speciālo līdzekļu, sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu un pirotehnisko izstrādājumu komerciālās aprites, pirotehnisko izstrādājumu klasificēšanas un izmantošanas noteikumi” 25.6.punktu, kas nosaka, ka Iekšlietu ministrija 30 dienu laikā pēc iesnieguma par speciālo atļauju tirgoties ar ieročiem, munīciju un pirotehniskajiem izstrādājumiem saņemšanas pieprasa saskaņojumu no vietējās pašvaldības, kuras teritorijā paredzēta ieroču, munīcijas speciālo līdzekļu, sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu vai pirotehnisko izstrādājumu ražošana (izgatavošana), remonts, glabāšana, tirdzniecība vai pirotehnisko izstrādājumu sezonas tirdzniecība,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 13 (Andris Kazinovskis, Pēteris Ozoliņš, Raimonds Bombāns, Sarmīte Cunska, Pēteris Kalniņš, Egons Salmanis, Jānis Trupovnieks, Sandis Puks, Aivars Kindzuls, Svetlana Pavlovska, Ināra Ņikuļina, Normunds Dimitrijevs, Ivans Baranovs), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Atļaut SIA “LIARPS” (reģ.Nr.43202004295, adrese: Partizānu iela 28, Balvi, Balvu novads) tirgoties ar mazas enerģijas pneimatiskajiem ieročiem, to munīciju, sastāvdaļām un palīgierīcēm, kā arī ar aukstajiem ieročiem veikalā Partizānu iela 28, Balvos, Balvu novadā.

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei