5.§ Par pašvaldībai piekrītošās zemes nomu

Kategorija: 24.09.2009., protokols Nr.13
Otrdiena, 29 Septembris 2009
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 06 Aprīlis 2021 10:12
Pamatojoties uz Mihaila Karuzina (personas kods ****), adrese ****, 07.09.2009. iesniegumupar neapbūvēta zemes gabala nomu Balvu pagastā 0,08 ha platībā ar kadastra numuru 3846 005 0639, LR 1994.gada 19.maija likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos un LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.735„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”,
 ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 10 (Aivars Kindzuls, Andris Kazinovskis, Raimonds Bombāns, Pēteris Kalniņš, Ivans Baranovs, Egons Salmanis, Svetlana Pavlovska, Anita Petrova, Sandis Puks, Normunds Dimitrijevs), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:
  1. Slēgt nomas līgumu ar Mihailu Karuzinu (personas kods ****), par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes nomu neapbūvētam zemes gabalam ar kadastra numuru 3846 005 0639 0,08 ha platībā, Balvu pagasta „Verpuļevā 392” (platība var tikt precizēta pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas), saskaņā ar izkopējumu no Balvu pagasta kadastra kartes (Pielikums Nr. 1), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.
  2. Zemesgabala nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās neapbūvēta zemesgabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.
  3. Izdevumus, kas radušies, nosakot zemesgabala vērtību privatizācijas vajadzībām, sedz zemesgabala nomnieks, noslēdzot nomas līgumu.
  4. Pilnvarot Balvu novada pašvaldības Saimniecisko pārvaldi sagatavot un parakstīt dokumentus, kas saistīti ar zemes gabala Balvu pagastā ar kadastra numuru 3846 005 0639, reģistrāciju Zemesgrāmatā.
  5. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā(Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei