4.§ Par zemes nomas līguma izbeigšanu

Kategorija: 24.09.2009., protokols Nr.13
Otrdiena, 29 Septembris 2009
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 06 Aprīlis 2021 10:12
Pamatojoties uz Veras Lielbārdes (personas kods ****), adrese ****, 07.09.2009. iesniegumupar zemes nomas līguma izbeigšanu, LR 1994.gada 19.maija likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos un LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.735„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, 
ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 10 (Aivars Kindzuls, Andris Kazinovskis, Raimonds Bombāns, Pēteris Kalniņš, Ivans Baranovs, Egons Salmanis, Svetlana Pavlovska, Anita Petrova, Sandis Puks, Normunds Dimitrijevs), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:
  1. Izbeigt 2007.gada 15.novembrī Balvu pagastā noslēgto zemes nomas līgumu ar Veru Lielbārdi par Balvu novada pašvaldībai piekrītošā zemes gabala „Verpuļeva 392” (kadastra numurs 3846 005 0639) iznomāšanu, saskaņā ar izkopējumu no Balvu pagasta kadastra kartes (Pielikums Nr.1), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.
  2. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā(Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei