3.§ Par nosaukuma piešķiršanu

Kategorija: 24.09.2009., protokols Nr.13
Otrdiena, 29 Septembris 2009
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 06 Aprīlis 2021 10:12
Pamatojoties uz Ērika Mičuļa (personas kods ****) adrese ****, 04.09.2009. iesniegumu, Jāņa Gaiļa (personas kods ****) adrese ****, 02.09.2009. iesniegumu, Jevģenija Košļeva (personas kods ****) adrese ****, 15.09.2009. iesniegumu, Līvijas Zelčas (personas kods ****) adrese ****, 17.09.2009. iesniegumu, Aivara Buņdža (personas kods ****) adrese ****, 10.09.2009. iesniegumu, Kristapa Vanaga (personas kods ****) adrese ****, 18.09.2009. iesniegumu par nosaukuma piešķiršanu un LR 1994.gada 19.maija likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, 2002.gada 30.augusta LR MK noteikumiem Nr.384 „Adresācijas noteikumi” 5., 6., 7., 8., un 12. punktiem, kas nosaka, ka pašvaldība piešķir adresi zemesgabaliem un ēkām saskaņā ar parcelācijas plānojumu vai detaļplānojumu, administratīvajā teritorijā adrese nedrīkst atkārtoties, katram adresācijas objektam piešķir vienu adresi, adresācijas objektu nosaukumi atbilst Valsts valodas likumā noteiktajām prasībām, pagastu, novadu pagastu un pilsētu lauku teritoriju apvidos, kas atrodas ārpus ciemiem, zemesgabaliem un ēkām piešķir nosaukumus, kā arī lēmumā norāda konkrētajam adresācijas objektam piešķirto nosaukumu vai numuru, kā arī veiktās darbības- nosaukuma ( numura) piešķiršana, maiņa vai likvidācija un to, ka zemesgabalu, ēku numurus ielās pašvaldība piešķir secīgi no ielas sākuma virzienā no apdzīvotas vietas centra uz nomali,
ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 10 (Aivars Kindzuls, Andris Kazinovskis, Raimonds Bombāns, Pēteris Kalniņš, Ivans Baranovs, Egons Salmanis, Svetlana Pavlovska, Anita Petrova, Sandis Puks, Normunds Dimitrijevs), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:
  1. Piešķirt Ērika Mičuļa zemes īpašumam Bērzpils pagastā ar kadastra numuru 3850 003 0240 nosaukumu „Cirvis”.
  2. Piešķirt Jāņa Gaiļa zemes īpašumam Bērzpils pagastā ar kadastra numuru 3850 006 0121 nosaukumu „Vārpiņas”.
  3. Piešķirt Jevģenija Košļeva zemes īpašumam Bērzkalnes pagastā ar kadastra numuru 3848 004 0295 nosaukumu „Rozes”.
  4. Piešķirt Līvijas Zelčas zemes īpašumam Vectilžas pagastā ar kadastra numuru 3890 006 0186 nosaukumu „Cerības”. 
  5. Piešķirt Aivara Buņdža zemes īpašumam Krišjāņu pagastā ar kadastra numuru 3856 004 0039 nosaukumu „Vakšupītes”.
  6. Piešķirt Kristapa Vanaga zemes īpašumam Vīksnas pagastā ar kadastra numuru 3894 005 0116; 3894 004 0080; 3894 007 0030   nosaukumu „El Mariači”.
  7. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā ( Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601).

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei