2.§ Par samaksas apmēra samazinājumu par izpērkamo zemi

Kategorija: 24.09.2009., protokols Nr.13
Otrdiena, 29 Septembris 2009
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 06 Aprīlis 2021 10:12
Pamatojoties uz Intas Avotiņas (personas kods ****), dzīvo ****, 09.09.2009. iesniegumu, Fjodora Stubailova (personas kods ****), dzīvo*****, 14.09.2009. iesniegumu, Jevģenija Košļeva (personas kods ****), dzīvo ****, 15.09.2009. iesniegumu, Anitas Žigalovas (personas kods ****), dzīvo ****, 18.09.2009. iesniegumu, Veltas Rižijas (personas kods ****), dzīvo ****, 21.09.2009. iesniegumu, Edvīna Žogotas (personas kods ****), dzīvo ****, 10.09.2009. iesniegumu, Līgas Kokorevičas (personas kods ****), dzīvo ****, 21.09.2009. iesniegumu, Valda Būdnieka (personas kods ****), dzīvo****, 21.09.2009. iesniegumu, Andra Žigalova (personas kods ****), dzīvo ****, 22.09.2009. iesniegumu par samaksas apmēra samazinājumu par izpērkamo zemi, LR 1992.gada 9.jūlija likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 18.panta trešo daļu, kas nosaka, ka samaksu par īpašumā piešķirto zemi var samazināt atkarībā no mērķa kādam zeme tiek nodota, tās lietošanas laika līdz pieprasīšanai īpašumā, pieprasītāja ģimenes stāvokļa un darba stāža lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā; 1995.gada 12.septembra MK noteikumu Nr.276 „Noteikumi par rudzu cenas noteikšanu zemes izpirkšanai un kompensācijas par bijušo zemes īpašumu lauku apvidos aprēķināšanai” 1.punktu, kas nosaka, ka, lai noteiktu samaksas apmēru pastāvīgā lietošanā piešķirtās zemes izpirkšanai īpašumā, noteikt rudzu cenu 53 lati par tonnu; 2008.gada 22.septembra MK noteikumu Nr.787 „Noteikumi par maksājumiem, izpērkot (pērkot) lauku apvidu zemi” 6.punktu, kurā teikts, ka novada dome nosaka samaksas apmēra samazinājumu, ņemot vērā likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 18.panta trešajā daļā minētos nosacījumus, samaksas samazinājums par katru nosacījumu nedrīkst pārsniegt 25 procentus, bet kopējais samazinājums – 75 procentus no aprēķinātās samaksas summas,
ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 10 (Aivars Kindzuls, Andris Kazinovskis, Raimonds Bombāns, Pēteris Kalniņš, Ivans Baranovs, Egons Salmanis, Svetlana Pavlovska, Anita Petrova, Sandis Puks, Normunds Dimitrijevs), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:
 1. Noteikt samazinājumu par Intas Avotiņas izpērkamo zemes vienību 4,4 ha platībā (kadastra numurs 3890 006 0210) 60 procentu apmērā no zemes kadastrālās vērtības:
  1.1. Par zemes lietošanas laiku līdz tās pieprasīšanai īpašumā - 10 procenti;
  1.2.Par nepilngadīgiem bērniem ģimenē – 25 procenti;
  1.3.Par darba stāžu lauksaimniecībā un mežsaimniecībā – 25 procenti.
 2. Noteikt samazinājumu par Fjodora Stubailova izpērkamo zemes vienību 0,3735 ha platībā (kadastra numurs 3858 006 0185) 50 procentu apmērā no zemes kadastrālās vērtības:
  2.1. Par zemes lietošanas laiku līdz tās pieprasīšanai īpašumā - 25 procenti;
  2.2.Par nepilngadīgiem bērniem ģimenē – 0 procenti;
  2.3.Par darba stāžu lauksaimniecībā un mežsaimniecībā – 25 procenti.
 3. Noteikt samazinājumu par Jevģenija Košļeva izpērkamo zemes vienību 0,12 ha platībā (kadastra numurs 3848 004 0295) 56 procentu apmērā no zemes kadastrālās vērtības:
  3.1. Par zemes lietošanas laiku līdz tās pieprasīšanai īpašumā - 16 procenti;
  3.2.Par nepilngadīgiem bērniem ģimenē – 15 procenti;
  3.3.Par darba stāžu lauksaimniecībā un mežsaimniecībā – 25 procenti.
 4. Noteikt samazinājumu par Anitas Žigalovas izpērkamo zemes vienību 0,18 ha platībā (kadastra numurs 3894 004 0121) 25 procentu apmērā no zemes kadastrālās vērtības:
  4.1. Par zemes lietošanas laiku līdz tās pieprasīšanai īpašumā - 25 procenti;
  4.2.Par nepilngadīgiem bērniem ģimenē – 0 procenti;
  4.3.Par darba stāžu lauksaimniecībā un mežsaimniecībā – 0 procenti.
 5. Noteikt samazinājumu par Veltas Rižijas izpērkamām zemes vienībām 4,0349 ha platībā (kadastra numurs 3894 003 0347; 3894 003 0348) 50 procentu apmērā no zemes kadastrālās vērtības:
  5.1. Par zemes lietošanas laiku līdz tās pieprasīšanai īpašumā - 25 procenti;
  5.2.Par nepilngadīgiem bērniem ģimenē – 0 procenti;
  5.3.Par darba stāžu lauksaimniecībā un mežsaimniecībā – 25 procenti.
 6. Noteikt samazinājumu par Edvīna Žogotas izpērkamo zemes vienību 20,09 ha platībā (kadastra numurs 3886 001 0108) 10 procentu apmērā no zemes kadastrālās vērtības:
  6.1. Par zemes lietošanas laiku līdz tās pieprasīšanai īpašumā - 10 procenti;
  6.2.Par nepilngadīgiem bērniem ģimenē – 0 procenti;
  6.3.Par darba stāžu lauksaimniecībā un mežsaimniecībā – 0 procenti.
 7. Noteikt samazinājumu par Līgas Kokorevičas izpērkamo zemes vienību 2,77 ha platībā (kadastra numurs 3858 008 0317) 46 procentu apmērā no zemes kadastrālās vērtības:
  7.1. Par zemes lietošanas laiku līdz tās pieprasīšanai īpašumā - 12 procenti;
  7.2. Par nepilngadīgiem bērniem ģimenē – 25 procenti;
  7.3. Par darba stāžu lauksaimniecībā un mežsaimniecībā – 9 procenti.
 8. Noteikt samazinājumu par Valda Būdnieka izpērkamo zemes vienību 3,39 ha platībā (kadastra numurs 3850 002 0371) 45 procentu apmērā no zemes kadastrālās vērtības:
  8.1. Par zemes lietošanas laiku līdz tās pieprasīšanai īpašumā - 8 procenti;
  8.2. Par nepilngadīgiem bērniem ģimenē – 12 procenti;
  8.3. Par darba stāžu lauksaimniecībā un mežsaimniecībā – 25 procenti.
 9. Noteikt samazinājumu par Andra Žigalova izpērkamo zemes vienību 31,61 ha platībā (kadastra numurs 3894 004 0012) 25 procentu apmērā no zemes kadastrālās vērtības:
  9.1. Par zemes lietošanas laiku līdz tās pieprasīšanai īpašumā - 25 procenti;
  9.2. Par nepilngadīgiem bērniem ģimenē – 0 procenti;
  9.3. Par darba stāžu lauksaimniecībā un mežsaimniecībā – 0 procenti.
 10. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā ( Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601).

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei