1.§ Par trūcīgas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un sociālās palīdzības pabalstiem Balvu novadā

Kategorija: 24.09.2009., protokols Nr.13
Otrdiena, 29 Septembris 2009
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 06 Aprīlis 2021 10:11
Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 5.nodaļu un Balvu novada pagastu saistošajiem noteikumiem “Par sociālās palīdzības pabalstiem” un, ņemot vērā iesniedzēju lūgumu, Sociālo lietu komisijas rīcībā esošos materiālus un pieņemto lēmumu, ar lietu saistītos apstākļus,
ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 10 (Aivars Kindzuls, Andris Kazinovskis, Raimonds Bombāns, Pēteris Kalniņš, Ivans Baranovs, Egons Salmanis, Svetlana Pavlovska, Anita Petrova, Sandis Puks, Normunds Dimitrijevs), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:
  1. Noteikt trūcīgas ģimenes (personas) statusu vienpadsmit ģimenēm, piešķirt GMI pabalstu trīs ģimenēm un vienreizējos sociālos pabalstus divdesmit sešām ģimenēm par kopējo summu Ls 978.66 Balvu pagastā.
  2. Noteikt trūcīgas ģimenes (personas) statusu sešām ģimenēm un piešķirt GMI pabalstu četrām ģimenēm par kopējo summu Ls 539.00 Bērzkalnes pagastā.
  3. Noteikt trūcīgas ģimenes (personas) statusu trīspadsmit ģimenēm un piešķirt GMI pabalstu vienai ģimenei un piešķirt vienreizējos sociālos pabalstus divām ģimenē par kopējo summu Ls 193.00 Bērzpils pagastā.
  4. Noteikt trūcīgas ģimenes (personas) statusu desmit ģimenēm, piešķirt GMI pabalstu trīs ģimenēm un piešķirt vienreizējo sociālo pabalstu trīs ģimenēm par kopējo summu Ls 297.00 Briežuciema pagastā.
  5. Noteikt trūcīgas ģimenes (personas) statusu deviņām ģimenēm, piešķirt GMI pabalstu vienai personai un piešķirt vienreizējos sociālos pabalstus divām personām par kopējo summu Ls 257.00 Kubulu pagastā.
  6. Noteikt trūcīgas ģimenes (personas) statusu desmit ģimenēm, piešķirt GMI pabalstu vienai personai un piešķirt vienreizējos sociālos pabalstus divām ģimenēm un divām personām par kopējo summu Ls 157,00 Krišjāņu pagastā.
  7. Noteikt trūcīgas ģimenes (personas) statusu sešām ģimenēm un vienreizējos sociālos pabalstus trīs ģimenēm par kopējo summu Ls 105.00 Tilžas pagastā.
  8. Noteikt trūcīgas ģimenes (personas) statusu vienai ģimenei un vienreizējos sociālos pabalstus piecām ģimenēm par kopējo summu Ls 95.90 Vectilžas pagastā.
  9. Noteikt trūcīgas ģimenes (personas) statusu divām ģimenēm un piešķirt GMI pabalstu vienai ģimenei par kopējo summu Ls 43.52 Vīksnas pagastā.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei