1.§ Par adrešu maiņu dzīvojamai mājai un telpu grupām

Kategorija: 14.03.2012., Protokols Nr.6
Piektdiena, 16 Marts 2012
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 16 Marts 2012 11:28

Izskatot Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas, adrese Rīgas iela 47, Valmiera, 27.01.2012. vēstuli Nr.10-03/107815-1/1 par adresi Tautas iela 16/18, Balvi, Balvu novads, un pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, LR 2009.gada 3.novembra MK noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.10.punktu, 2.11.punktu, kas nosaka, ka adresācijas objekts ir apbūvei paredzēta zemes vienība, telpu grupa, 5.punktu, kas nosaka, ka adresācijas sistēma ir adreses un tās elementu veidošanas, piešķiršanas, maiņas, likvidācijas, adreses pieraksta formas precizēšanas un adreses pieraksta kārtība, 24.punktu, kas nosaka, ka numurus telpu grupām piešķir, sākot no ēkas kreisās malējās kāpņu telpas augošā secībā no zemākā stāva uz augstāko stāvu; vienā ēkā telpu grupas numuri nedrīkst atkārtoties, 34.punktu, kas nosaka, ja adresācijas objekta nosaukums oficiāli pārdēvēts vai numurs oficiāli mainīts, kā arī ja precizēta pieraksta forma atbilstoši šo noteikumu prasībām, iepriek¬šējais nosaukums vai numurs juridiski ir identisks jaunajam vai precizētajam nosaukumam vai numuram; pēc pārdēvēšanas vai pieraksta formas precizēšanas lieto jauno nosaukumu vai numuru, 2012.gada 1.marta Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – nav, PRET – 8 (Andris Kazinovskis, Raimonds Bombāns, Aivars Kindzuls, Sarmīte Cunska, Normunds Dimitrijevs, Līga Kozlovska, Egons Salmanis, Anita Petrova), ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3801 003 0141 un uz tās esošai daudzdzīvokļu mājai apstiprināt vienotu adresi Tautas iela 18, Balvi, Balvu nov., LV-4501.

2. Ēkā ar kadastra apzīmējumu 3801 003 0141 001 un adresi Tautas iela 18, Balvi, Balvu nov., LV-4501, apstiprināt telpu grupu numerāciju no 001 līdz 024.

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektora vietniekam Normundam Dimitrijevam.

4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei