Starpnovadu konference „Mūsdienīga mācību un audzināšanas procesa veiksmīga organizācija”

Kategorija: Tilžas internātpamatskola
Otrdiena, 20 Marts 2012
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 20 Marts 2012 09:43

Skolas direktore Iluta Bērziša sveica visus klātesošos radošās darbības nedēļas ietvaros, uzsvēra, ka radošiem darbiem ir ļoti liela nozīme bērna intelektuālajā un garīgajā attīstībā.
Ciemiņus aizkustināja bijušo absolventu epifānijas skolotāju izpildījumā, kurās izskanēja bērnu sāpes un cerības, ilgas un viņu patiesā būtība.

I.Bērziša:
Kā bērni jūtas mūsu skolā? To vislabāk apliecina paši skolēni:
„Šī skola nav tikai liela, balta ēka. Tas ir kaut kas vairāk. Mājas.. Jā, tās ir mūsu otrās mājas. Tās dod mums siltumu un mājīgumu. Ejot pa gaiteni, mēs redzam savas otrās mammas un tētus, kas nāk pretī ar siltu smaidu. Te rodas mūsu cerības un sapņi par nākotni.
Mana skola ir vide, kur es iepazīstu labus draugus, arī pats mācos būt labs draugs, caur to sirds siltumu, ko mums sniedz skolotāji. Pietiek ieraudzīt smaidu, pietiek izdzirdēt labu vārdu, kas domāts tieši man, un dvēselē atkal iespīd saule.
Skolotāji.. katru dienu no viņiem skan neskaitāmi mīļi vārdi un domas, meklēdamas atbalsi mūsos, lai mierinātu tad, kad sāp...” (E.Gagarina)
Skolas sirds ir bērni. Ikvienā no viņiem mēs atrodam un saskatām gaismas stariņu, pat vislielākajā palaidnī. Noticēt viņiem, jo ticība ir domāšanas veids, tas ir harmonijas meklējuma ceļš, un katram tas ir savs. Mīlēt viņus ar smaidu un labiem vārdiem, ar neizmērojamu pacietību un līdzcietību.
Skolā viesojās ciemiņi no 18 mācību iestādēm, starp kurām bija gan internātskolu pārstāvji – Bebru, Liepnas, Biržu, Cesvaines skolotāji, speciālo internātpamatskolu pārstāvji – Baltinavas, Rēzeknes pedagogi. Ļoti priecājamies par pirmskolas izglītības iestāžu atsaucību un arī visiem pārējiem ciemiņiem no Balvu un Rugāju novada. Kopējais dalībnieku skaits bija 138 pedagogi.
Katrai skolai kā dāvana tika pasniegts metodiskā materiāla grāmata, kurā bija apkopoti konferences materiāli, kā arī skolēnu gatavota roze.

Tālāk skolotājiem bija iespēja apmeklēt radošās darbnīcas Metodisko Komisiju ietvaros atbilstoši viņu interesēm:

  • Internāta skolotāju radošā darbnīca, vadītāja d.v.a.d.I.Dzene:

• Klases stunda kā viena no efektīvākajām audzināšanas formām (I.Dzene);
• Skolēna portfolio veidošana (Dz.Škapare);
• Pasākumu organizēšana (A.Tomaševiča);
• Projekta nedēļas darbu prezentācija (I.Dzene).

  • Sākumskolas un pirmskolas skolotāju radošā darbnīca, I.Daukste:

• Fonemātiskās dzirdes attīstīšana latviešu valodas stundās 2.klasē (I.Daukste);
• Skolēnu lasītprasmes veicināšana (M.Timoškāne).

  • Sociālo zinību skolotāju radošā darbnīca, vadītāja L.Ločmele:

• Uzskates līdzekļu un materiālu izmantošana sociālo zinību stundās (L.Ločmele);
• Mūsdienīga un radoša pieeja sporta stundām(A.Dokāns);
• Koka rotaļlietu izgatavošana mājturības un tehnoloģiju stundās (N.Pomers).

  • Valodu un Mākslas skolotāju radošā darbnīca, vadītāja V.Prancāne:

• Spēles metodes izmantošana latviešu un krievu valodas stundās (A.Zelča);
• Radošie meklējumi mūzikas apguves procesa veiksmīgai realizācijai(L.Vītola);
• Auduma apgleznošana vizuālajā mākslā(L.Berne);
• Interaktīvās tāfeles pielietojums latviešu valodas un literatūras stundās (A.Studente).

  • Dabaszinību un matemātikas radošā darbnīca, vadītājs Dz.Students:

• Datorizētu testu veidošana (Dz.Students);
• Pētnieciskā darbība dabaszinībās (E.Vizule);
• Ķīmija sadzīvē, skolēnu zīmējumos un jautājumos (J.Gabrāns);
• Ārpusstundu pasākumu organizēšana matemātikā (I.Zelča).

  • Skolēnu ar speciālām vajadzībām integrācija izglītības iestādē, vadītāja L.Done:

• Internāta skolotāja darbs (V.Prancāne, E.Irbīte)
• Redzēt, dzirdēt un sajust – mācību ielas apguves īpatnības speciālās izglītības skolēniem (L.Done).

  • „Sociālpsiholoģiskā treniņa elementa pielietošana skolas praktiskajā darbībā”, skolas psiholoģe V.Kukurāne

Tālāk skolotājiem bija iespēja darboties radoši pašiem 6 piedāvātajās radošo ideju darbnīcās „To var paveikt ikviens!”:
• Trauku izgatavošana no PET (plastmasas) pudelēm (I.Dzene);
• Dekoru izgatavošana no plastmasas dakšiņām (V.Indrike);
• Trauki no atskaņotāja platēm (I.Bērziša);
• Auduma sedziņu izgatavošana Dekupažes tehnikā (L.Berne);
• Dekoratīvu piespraužu izgatavošana no filca un organza auduma (L.Ločmele);
• „Hug” spēles pagatavošana (N.Pomers).

Noslēgumā skolas direktore minēja, ka visā pasaulē ir vairāk kā 50 miljoni skolotāju – VARENS SPĒKS, lai manītu visu uz labu:
„Es esmu skolotājs.
Es esmu Mīlestība un Uzticība,
Ticība un Pacietība.
Es esmu Prieks un Priecāšanās līdzi,
Ciešanas un Līdzcietība.
Es esmu Patiesība un Sirds,
Sirdsapziņa un Cildenums.
Es esmu Meklētājs un Dāvātājs,
Nabagais un Bagātais.
Es esmu Skolotājs un Skolnieks,
Audzinātājs un Audzēknis.
Es esmu Ceļa Pirmgājējs un Dzīves Mākslinieks.
Es esmu Bērnības Patvērums un Cilvēces Šūpulis.
Es esmu Nākotnes Smaids un Esības Lāpa.”

Konferences noslēgums notika skolas aktu zālē, kur skolas direktore I.Bērziša, d.v.a.d.I.Dzene un d.v.m.d.A.Studente izsniedza apliecības.

dalībniekiepifāniju lasījumsValodu un Mākslas radošā darbnīcaMatemātikas un Dabaszinību radošā darbnīcaSkolēnu ar speciālām vajadzībām integrēšana izglītības iestādēSociālo zinību radošā darbnīcaSākumskolas un pirmskolas skolotāju radošā darbnīcaTrauku izgatavošana no PET pudelēmAuduma sedziņu izgatavošana Dekupažes tehnikāHUG spēles izgatavošana

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas