32.§ Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu

Kategorija: 12.11.2009., protokols Nr.16
Pirmdiena, 23 Novembris 2009
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 07 Aprīlis 2021 09:03
Pamatojoties uz SIA „Liepas Z”, Reģ.Nr.43401000142, Liepas, Lazdulejas pagasts, Balvu novads, LV-4592, 19.10.2009 iesniegumu par atļaujas saņemšanu smilts – grants un smilts materiāla ieguvei (Smilts – grants un smilts atradne „Augstasils II” iecirknis „Liepas Z”, kas atrodas Briežuciema pagastā, Balvu novadā, kadastra numurs 38520020230), Pētera Čakāna, personas kods ****, ****, 16.10.2009 iesniegumu par smilts ieguvi (smilts atradne „Vanagi-I”, kas atrodas Lazdulejas pagastā, Balvu novadā, kadastra numurs 3866-004-0008 un 3866-004-0009), 1996.gada 02.maija likuma "Par zemes dzīlēm" 4.panta 1.daļas 3.punktu, kas nosaka, ka zemes dzīļu fonda izmantošanas pārraudzību neatkarīgi no tā piederības (īpašnieka) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā valsts vārdā veic vietējās pašvaldības, 4.panta 5.daļas 1.punktu, kas nosaka, ka vietējās pašvaldības savās administratīvajās teritorijās Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un ievērojot Valsts vides dienesta noteiktos ieguves limitus, izsniedz atļaujas bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei, un 2007.gada 24.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.280 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas un ģeoloģiskās informācijas izmantošanas vispārīgā kārtība”,
ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 11 (Jānis Trupovnieks,Andris Kazinovskis, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Normunds Dimitrijevs, Pēteris Kalniņš, Aivars Kindzuls, Sandis Puks, Raimonds Bombāns, Anita Petrova, Egons Salmanis), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:
  1. Izsniegt SIA „Liepas Z”, Reģ.Nr.43401000142, Liepas, Lazdulejas pagasts, Balvu novads, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju atradnei - Smilts – grants un smilts atradne „Augstasils II” iecirknis „Liepas Z”, kas atrodas Briežuciema pagastā, Balvu novadā no 19.08.2009. - 18.08.2019..
  2. Izsniegt Pēterim Čakānam, personas kods 281263-11950, dzīvo Vidzemes ielā 3A-9, Balvi, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju atradnei – Smilts atradne „Vanagi-I”, kas atrodas Lazdulejas pag., Balvu nov., no 09.07.2008. – 08.07.2018..
  3. Uzdod Balvu novada pašvaldības Saimnieciskajai pārvaldei izstrādāt zemes dzīļu izmantošanas nosacījumus.
  4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601).

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei