31.§ Par Balvu novada pašvaldības Sociālās pārvaldes vadītājas funkciju deleģēšanu

Kategorija: 12.11.2009., protokols Nr.16
Pirmdiena, 23 Novembris 2009
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 07 Aprīlis 2021 09:03
Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta 1.punktu, kas nosaka, ka valsts amatpersonai ir aizliegts, pildot valsts amatpersonas pienākumus, sagatavot vai izdot administratīvos aktus, veikt uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkcijas, slēgt līgumus vai veikt citas darbības, kurās šī valsts amatpersona, tās radinieki vai darījumu partneri ir personiski vai mantiski ieinteresēti,
ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 10 (Jānis Trupovnieks,Andris Kazinovskis, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Normunds Dimitrijevs, Pēteris Kalniņš, Aivars Kindzuls, Sandis Puks, Raimonds Bombāns, Egons Salmanis), PRET - nav, ATTURAS – nav, atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta 1.daļai, jautājuma lemšanā nepiedalās Anita Petrova, Balvu novada Dome NOLEMJ:
  1. Deleģēt Balvu novada pašvaldības Sociālās pārvaldes vadītājas vietniecei Lolitai Laicānei Balvu novada pašvaldības Sociālās pārvaldes vadītājas pienākumu veikšanu, kas saistās ar administratīvo aktu sagatavošanu un izdošanu, uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkciju izpildi, kā arī līgumu slēgšanu attiecībā uz Balvu novada pašvaldības Sociālās mājas pārvaldnieku Jāni Apšenieku.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei