27.§ Par grozījumiem Balvu novadu veidojošo vietējo pašvaldību pieteikumu sarakstā valsts dotācijas saņemšanai infrastruktūras attīstībai

Kategorija: 12.11.2009., protokols Nr.16
Pirmdiena, 23 Novembris 2009
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 07 Aprīlis 2021 09:01
Pamatojoties uz Ministru kabineta 18.03.2009. noteikumiem „Kārtība, kādā piešķir un izlieto vienreizēju dotāciju novadu pašvaldību infrastruktūras attīstībai” un LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 29.07.2009. Nr.10.1-11e/5241 vēstuli „Par valsts dotācijas novada infrastruktūras attīstībai izlietojumu”,
 ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 11 (Jānis Trupovnieks,Andris Kazinovskis, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Normunds Dimitrijevs, Pēteris Kalniņš, Aivars Kindzuls, Sandis Puks, Raimonds Bombāns, Anita Petrova, Egons Salmanis), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:
  1. Veikt grozījumus Balvu novadu veidojošo vietējo pašvaldību pieteikumu sarakstā valsts dotācijas saņemšanai infrastruktūras attīstībai:
    1.1.   Kubulu pagasta objekta nosaukumu „Kubulu pagasta Kultūras nama remonts un elektroinstalācijas rekonstrukcija, ventilācijas ierīkošana, gaismas aparatūras iegāde un ierīkošana” izsakot šādā redakcijā „Kubulu pagasta Kultūras nama remonts un elektroinstalācijas rekonstrukcija, ventilācijas ierīkošana, ugunsdzēsības signalizācijas ierīkošana, gaismas aparatūras iegāde un ierīkošana”;
    1.2.   iekļaut papildus objektu „Jauna traktora iegāde Kubulu pagasta un Balvu novada pašvaldības komunālās saimniecības uzturēšanai” un novirzīt minētajam mērķim atlikušos dotācijas līdzekļus.
  2. Iesniegt LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai Balvu novada veidojošo pašvaldību pieteikumu sarakstu valsts dotācijas saņemšanai infrastruktūras attīstībai ar lūgumu grozīt reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra rīkojumu par valsts budžeta dotācijas novada infrastruktūras attīstībai piešķiršanu.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei